EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1305/20 KIEROWANIE SEKRETARIATEM / BIUREM / KANCELARIĄ – VADEMECUM WIEDZY I KOMPETENCJI
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
DATA SZKOLENIA
01/12/2020 - 31/12/2020
MIEJSCE SZKOLENIA
GRUDZIEŃ
FORMA
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 08/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 09/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
30 h. - warsztaty - 4 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
2230,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1890,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
10/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 09.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 15/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 16/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie motywacyjności pracownika, nabycie umiejętności postępowania zgodnie z zasadami etykiety, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i kształtowania wizerunku, doskonalenie umiejętności wykorzystania środków technicznych w sekretariacie, podniesienie sprawności pisania metodą bezwzrokowa, pobudzenie potrzeby stałego rozwoju.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący:

Mgr Zofia Kukiełka – wybitny specjalista w zakresie organizacji pracy sekretariatu. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

Psycholog – specjalista w zakresie etyki i etykiety w organizacji pracy sekretariatu.

Informatyk – specjalista w zakresie prac biurowych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy sekretarki, trener – mistrz w zakresie bezwzrokowej obsługi klawiatury.

PROGRAM SZKKOLENIA

Moduł I. Nowoczesny, ale „z zasadami pracownik sekretariatu/biura”

1. Współpraca pracownika sekretariatu z przełożonym(pośredniczenie w kontaktach z interesantami, prowadzenie terminarza, przygotowanie podróży służbowej przełożonego, przyjęcie gości szefa)

2. Komunikacja i zadania organizacyjne sekretariatu w firmie: podstawowe podmioty i pojęcia komunikacji, rola słowa mówionego – rozmowy i pytania, parafraza informacje zwrotne, negatywne postawy i błędy podczas rozmowy, manipulacja, język kobiecy i męski, kontakt wzrokowy i słuchowy, aktywne słuchanie; mowa niewerbalna, sposoby podniesienia skuteczności komunikacji, styl i techniki stosowane przez nadawcę, kanały komunikacyjne, bariery w komunikacji, efektywność komunikacji, techniki wywierania wpływu,

3. Kwalifikacje osobiste pracownika biurowego, rola pracownika w budowaniu profesjonalnego wizerunku firmy (wygląd zewnętrzny, dbałość o otoczenie w biurze),

4. Kontakty z interesantami: typologia interesantów, asertywność, błędy atrybucji, „trudny” interesant/współpracownik, sytuacje stresowe, kreatywność,

5. Podstawy protokołu dyplomatycznego. Precedencja służbowa i towarzyska w firmie.

6. Przygotowanie zebrania, narady, konferencji, formy zebrań, czynności przygotowawcze, przygotowanie sali i środków technicznych, porządek zebrania, zaproszenia, materiały, protokoły.

7. Przyjęcia i spotkania służbowe, organizowanie przyjęć, formy przyjęć, savoir vivre przy stole, poczęstunek i jego przygotowanie w zależności od rodzaju i rangi spotkania, karty wizytowe, zaproszenia i ich rodzaje, rozmieszczenie przy stole gości i gospodarzy, menu, dobór napojów.

Moduł II. Pracownik sekretariatu mistrzem w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami technicznymi.

1. Nowoczesne środki techniczne w usprawnieniu pracy sekretariatu: efektywne wykorzystanie narzędzi edytora Word w pracy biurowej; opcje autokorekty, praktyczne wykorzystanie tabulatorów, tabel i akapitu w tworzeniu pism biurowych. Wzorce i szablony dokumentów w edytorze Word, korzystanie z gotowych szablonów i kreatorów, tworzenie własnych wzorców dokumentów do wielokrotnego wykorzystania, Korespondencja seryjna w edytorze Word i jej efektywne wykorzystanie w pismach do wielu adresatów, zaproszenia w korespondencji seryjnej, listy i etykiety kopert w korespondencji seryjnej, wykorzystanie bazy danych w korespondencji seryjnej, zasady wykorzystania poczty elektronicznej. Netykieta w Internecie.

2. Praktyczne redagowanie dokumentów. Skargi i reklamacje, odpowiedź na reklamację, korespondencja z organami administracji, korespondencja handlowa.

3. Metoda mnemotechniczna (bezwzrokowa) obsługi klawiatury komputera – zasady.

4. Zadania asystenckie – prezentacje multimedialne jako środek przekazu informacji podczas narad, konferencji, odpraw: prezentacja multimedialna jako forma przekonywania, zasady przedstawiania prezentacji, przygotowanie materiałów, obrazu i tekstu, dostosowanie rodzaju prezentacji do tematyki i audytorium, przygotowanie tekstu komentarza do prezentacji – uwagi dla prelegenta, zasady dobrego stylu, uatrakcyjnianie prezentacji multimedialnej, zasady przeprowadzania pokazu, komunikacja interpersonalna i public relations (wygląd, strój, wyciszenie sali, środki wyrazu, bariery komunikacyjne, efekt pierwszego wrażenia, przygotowanie sali, logistyka wypowiedzi (zależnie od czasu trwania, pory dnia, liczba prelegentów), sposoby podniesienia skuteczności komunikacji.

Moduł III. Ubiór, strój, fryzura oraz wygląd pracownika sekretariatu – warsztaty z wizażystą

Moduł IV. Umiejętności kierownicze i psychologiczne w pracy sekretarki

1. Organizacja i zarządzanie czasem własnym i przełożonego

2. Organizacja procesu obsługi klientów zewnętrznych i wewnętrznych

3. Radzenie sobie z asertywnością i stresem w pracy sekretarki

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.