EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1310/20 PROFESJONALNE REDAGOWANIE PISM SŁUŻBOWYCH I URZĘDOWYCH
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
DATA SZKOLENIA
01/12/2020 - 31/12/2020
MIEJSCE SZKOLENIA
GRUDZIEŃ
FORMA
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 08/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 09/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
30 h. - warsztaty - 4 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
2230,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1890,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
10/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 09.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 15/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 16/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Szkolenie pozwala na doskonalenie wiedzy i umiejętności redagowania i sporządzania pism służbowych i urzędowych. Poznanie i doskonalenie znajomości zasad redagowania pism. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania funkcji edytora w sporządzaniu pism. Podniesienie skuteczności przekazu informacji przez korespondencję. Poznanie zasad kształtowania public relations przez korespondencję. Sprawne posługiwanie się językiem urzędowym w korespondencji. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Zwiększenie motywacyjności pracownika. Doskonalenie metod pracy co wpływa na public relations. Właściwe posługiwanie się korespondencją elektroniczną. Zapoznanie z zasadami korespondencji w językach obcych.

Metody szkolenia: prezentacja, elementy wykładu, analiza przypadków, twórcza dyskusja, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,

Rezultaty: kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez korespondencję, sprawne stosowanie zasad redagowania pism i sporządzania dokumentów, umiejętność sprawnego posługiwania się edytorem Word w sporządzaniu pism.

Prowadzący: wyższe mgr humanistyczne w zakresie socjologi, uprawnienia pedagogiczne,  informatyczne, studia podyplomowe z  komunikacji interpersonalnej. Staż pracy jak wykładowca 20 lat.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kształtowanie public relations przez korespondencję – standaryzacja pism

– Czego dowiemy się widząc pismo a nie jego autora?

– Układy graficzne tekstu

– Rodzaje blankietów urzędowych/firmowych sporządzanych na komputerze

– Pola stałe blankietów – rola wizualizacji w kształtowaniu public relations firmy

2. Wymogi i cechy stylu pism urzędowych i służbowych

– Cechy stylu urzędowego.

– Uprzejmość pisma

– Najczęściej popełniane błędy w redagowaniu pism

– Zwroty standardowe w korespondencji

– Części składowe treści pism: wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie i wnioski

– Metody redagowania pism

3. Zasady redagowania pism, edycja i typologia pism z wykorzystaniem edytora Word

– Zasady dzielenia wyrazów,

– Zasady stosowania znaków interpunkcyjnych i symboli

– Numerowanie

– Skróty i skrótowce w korespondencji

– Zasady typografii – edycja pism sporządzanych na komputerze, opcje Autokorekty, własne szablony i wzorce,

– Praktyczne wykorzystanie tabulatora, tabel, wcięć i akapitów w tworzeniu pism urzędowych

4. Redagowanie pism półurzędowych

– List gratulacyjny

– Życzenia

– Kondolencje

5. Zasady redagowania pism na wybranych przykładach

– Pismo przewodnie

– List intencyjny

– Zapytanie ofertowe

– Oferta

– Reklamacja

– Odpowiedź na reklamację

– Wezwanie do zapłaty

– Decyzja

6. Korespondencja wewnętrzna

– Notatki służbowe

– Zasady sporządzania aktów ogólnych, sprawozdań

– Protokoły sposoby ich sporządzania

7. Zasady pisania listów elektronicznych

– Zasady netykiety

– Wykorzystanie korespondencji seryjnej

8. Zasady korespondencji według różnych norm zagranicznych

– Rozmieszczenie elementów pisma w języku angielskim (Wielka Brytania i USA)

– Rozmieszczenie elementów pisma w języku niemieckim

– Rozmieszczenie elementów pisma w języku francuskim

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.