EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04. KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: podniesienie poziomu stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych województwa, w tym na terenach wiejskich; podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówki oświatowej oraz podległego personelu; uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do warunków pracy i nauki w placówce oświatowej; nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, procedur, regulaminów w zakresie bezpiecznych warunków pracy i nauki; nabycie aktualnej wiedzy z zakresu stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Kierownik gospodarczy – miejsce w strukturze organizacyjnej Placówki oświatowej

2. Podstawowe obowiązki  w zakresie Zarządzania infrastrukturą szkoły (budynki, teren, klasopracownie i ich wyposażenie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

3. Zasady przeprowadzania kontroli wynikającej z ustawy Prawo Budowalne oraz Rozporządzeń wykonawczych

4. Zasady sprawowania kontroli obiektów wynikających z Prawa Oświatowego

5. Realizacja wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury szkoły

6. Regulaminy klasopracowni oraz laboratoriów

7. Zarządzanie personelem obsługowym szkoły – wykonywanie obowiązków kierowniczych i nadzorujących

– Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługowych

– Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy

– Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych

– Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników

– Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciw działanie wypadkom przy pracy

– Obowiązki w razie zaistnienia zdarzeń wypadkowych pracowników

– Kierowanie zmianą

8. Prawo zamówień publicznych w placówce oświatowej – procedury, stosowanie przy zakupach, remontach, realizowanych projektach ze środków UE.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.