EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
810/23 TRENER – LIDER INNOWACYJNYCH METOD SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

18-19.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Projekt łączy dwie grupy zagadnień: innowacyjne metody sprzedaży ( z wykorzystaniem NLP) i metodykę nauczania i przekazywania tychże metod uczestnikom szkolenia. Projekt szkoleniowy opiera się na następujących kluczowych celach: Poznanie efektywnego modelu komunikacji w kontekście procesu sprzedaży; Rozwijanie własnej percepcji, aby mieć lepszy ogląd sytuacji, dostęp do większej ilości użytecznych informacji. Używanie języka, który budzi zaufanie i pozytywne reakcje , umożliwia szybkie nawiązywanie kontaktu z klientem, lepsze porozumienie z współpracownikiem, szefem, kontrahentem. Poznanie narzędzi umożliwiających skuteczne oddziaływanie na innych. Kształtowanie umiejętności dopasowania i prowadzenia w kontakcie z klientem. Odkrywanie wewnętrznej mapy klienta, stylu komunikacji, preferencji w podejmowaniu decyzji, rozumienie wewnętrznego świata i stylu myślenia innych ludzi. Prezentowania oferty w atrakcyjny dla odbiorcy sposób. Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klientów. Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi i aktywnymi metodami przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności prowadzenia treningu kompetencji społecznych. Rozwijanie umiejętności profesjonalnego opracowania i przekazywania treści merytorycznych uczestnikom w interesujący sposób. Rozwijanie umiejętności opracowania i integracji celów na różnych poziomach. Rozwinięcie umiejętności Trenera sprzyjających kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie szkoleniowej. Poznanie różnych technik komunikacyjnych w pracy z grupą i odpowiednie ich zastosowanie. Kształtowanie umiejętności spokojnego i racjonalnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Budowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi osobami/uczestnikami.

Prowadzący: Psycholog, praktyk biznesu. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach

Metody pracy: Każdy moduł poprzedzony krótkim wykładem upoglądowionym prezentacją multimedialną, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, odgrywanie ról przed kamerą, dyskusja moderowana.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model dobrego komunikowania się wg NLP – Neurolingwistycznego Programowania

– Czym jest NLP i dlaczego jest tak skuteczne?

– Podstawowe założenia operacyjne NLP.

– Zasada ograniczeń percepcyjnych i co z niej wynika dla skutecznej komunikacji.

– Odpowiedzialność za skuteczność komunikacji.

2. Budowania dobrych relacji w procesie sprzedaży

– Budowanie i utrzymywanie dobrego kontaktu podstawą do dalszych działań sprzedażowych

– Praktyczne aspekty raportu i pierwszego wrażenia

– Pacing i Leading – strategie budowania kontaktu.

– Dopasowanie werbalne i niewerbalne do rozmówcy.

– Odkrywanie i wykorzystanie „słów kluczy”.

3. Filtry percepcji czyli jak słuchać, żeby zrozumieć?

– Podstawowe kategorie klientów klient wzrokowy, audytywny, kinestetyczny.

– Umiejętność uważnego słuchania i zbierania informacji o rozmówcy.

– Język klienta językiem skutecznej komunikacji i sprzedaży.

– Umiejętność mówienia językiem różnych osób i dopasowania się do ich sposobu porozumiewania się w procesie prezentacji oferty.

4. Jak przemycić do umysłu klienta pożądane informacje?

– Słowa sabotujące vs słowa wspomagające – komunikacja biznesowa.

– Dobre uzasadnienie jako podstawa przekonywania.

– Implikacje, jako nośnik ukrytych sugestii.

– Język czasu.

– Metamodel – językowe wzorce hipnotyczne.

5. W jaki sposób klient myśli i podejmuje decyzje?

– Jak wykorzystać metaprogramy w skutecznej komunikacji, czyli jak zmotywować klienta.

– Różne style podejmowania decyzji klientów: Racjonalny/emocjonalny, Nastawiony na cele/ na unikanie problemów, Autorytet wewnętrzny/zewnętrzny, Kierunek uwagi Ja/ Inni.

– Prezentacja oferty dopasowana do stylu decyzyjnego klienta, oparta na różnorodności formy przekazu.

6. Jak reagować na obiekcje?

– Jak przejmować obiekcje zamiast polaryzować się i wchodzić w niepotrzebne dyskusje z klientem.

– Jak zmieniać ramy znaczeniowe obiekcji z ataku na współpracę, czyli przekierować uwagę klienta na wspólny cel.

– Jak rozpoznawać i odpowiadać na typowe formy obiekcji, np. negatywne opinie, negatywne przykłady, niejasne żądania, pytania zawierające nieprzychylne sugestie lub ataki personalne.

7. Cele nauczania.

– Znaczenie i rodzaje celów – cele główne i cele operacyjne.

– Opracowanie wielopoziomowych celów szkolenia – cele afektywne, behawioralne, kognitywne.

– Systemowe podejście do procesu szkoleniowego: cele firmy, cele uczestników, cele nauczania – integracja różnych celów.

– Cele jako narzędzia motywujące i uruchamiające odpowiedzialność za efekty nauczania. Równowaga pomiędzy celem nauczania, a potrzebami uczestników.

8. Metodyka przekazywania wiedzy.

– Metodyka pracy z grupą – nauczanie metodami aktywizującymi uczestników.

– Metodyka szkoleń aktywnych vs tradycyjnego nauczania.

– Metody ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie: kinezjologia edukacyjna – angażowanie na poziomie behawioralnym.

– Mind Mapping – angażowanie na poziomie poznawczym .

– Tworzenie własnych środków dydaktycznych (zasady prezentacji z wykorzystaniem flipchartu, Power Pointa).

– Techniki prezentacji i środki ułatwiające przekaz informacji: flipchart, kamera wideo, rzutnik multimedialny.

– Metody i formy podsumowania zajęć i utrwalania przekazywanej wiedzy.

9. Proces grupowy

– Zapoznanie z cechami dobrego zespołu.

– Przekazanie wiedzy o fazach życia zespołu. Zachowania, emocje i postawy uczestników w poszczególnych fazach.

– Zadania i rola trenera w kolejnych fazach pracy grupy. Podstawowe błędy trenera – jak ich unikać?

– Komunikowanie się w sposób budujący i wzmacniający synergię grupy.

10. Indywidualne środki oddziaływania na innych

– Refleksja na temat własnego stylu trenerskiego. Mocne i słabe strony- wyznaczenie kierunku rozwoju osobistego stylu pacy.

– Sposób mówienia ( docieranie głosem): wyrazistość, intonacja, głośność, dykcja.

– „Optyczna retoryka”, czyli mowa ciała: mimika, gestykulacja, postawa, kontakt wzrokowy, sposób ubierania się, (dress code).

– Świadome wykorzystywanie mowy ciała adekwatnie do sytuacji.

11. Komunikacja z grupą szkoleniową

– Poznanie różnych technik komunikacyjnych w pracy z grupą i odpowiednie ich zastosowani.

– Aktywne słuchanie jako narzędzie identyfikacji potrzeb uczestnika szkolenia.

– Umiejętność zadawania pytań – typy i funkcje pytań.

– Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w praktyce trenerskiej: komunikat „ Ja”, parafraza; klaryfikacja, dowartościowanie; wyjaśnianie; podsumowanie;

– Udzielanie Informacji zwrotnych –cechy dobrej Informacji zwrotnej i jej funkcje

12. Niezbędnik trenera.

– Co należy sprawdzić przed szkoleniem?

– Lista kontrolna przed szkoleniem.

– Czas trwania sesji.

– Przygotowanie miejsca szkolenia

– Sposoby rozmieszczania miejsc siedzących

– Wielkość sali, temperatura pomieszczenia, okna , cisza.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.