EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
120/23 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2023 R. ZNACZĄCE ZMIANY ZWIĄZANE Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRACODAWCÓW I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROCEDURAMI ZATRUDNIENIOWYMI W FIRMIE/INSTYTUCJI

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

04-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os.  3200,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędną wiedzę w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Wykładowca: Przemysław Maślanka – magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Szczegółowe omówienie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz przepisów nowelizujących z 14 grudnia 2022 r. a także propozycje najbliższych zmian związanych z całkiem nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców

II. Pobyt cudzoziemców w Polsce

a) przepisy krajowe i unijne dotyczące pracy i pobytu obywateli krajów trzecich

b) definicja cudzoziemca i katalog dostępu do naszego rynku pracy

c) dokumenty legalizujące pobyt w RP

d) instytucje pomocowe związane z przebywaniem obcokrajowca na terenie kraju

e) rozszerzenie Strefy Schengen

f) uprawnienia cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce w myśl Dyrektywy UE 2001/55/WE i znowelizowanej ustawy z dn. 12 marca 2022 r „o pomocy obywatelom Ukrainy…”

g) przekraczanie granicy: zasady ogólne oraz związane z wojną na Ukrainie

h) legalność pobytu w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz dwóch „specustaw”

i) różne formalności związane z legalizacją pobytu od strony pracodawcy np. obowiązek meldunkowy

III. Praca cudzoziemców w Polsce

1. Obywatele krajów trzecich zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych a także przepisów „specustaw”

2. Praca na „zgłoszeniu” do PUP: sytuacje, podmioty, czas trwania

3. Rodzaje „pozwoleń” na pracę dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce:

a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

– kto może skorzystać z uproszczonej procedury zatrudnienia  cudzoziemca w Polsce

– różnice między działalnością „sezonową” a „niesezonową”

– kompletność wniosku

– strona a pełnomocnik w myśl przepisów kpa oraz kodeksu cywilnego

– wpis oraz odmowa wpisu do ewidencji- przesłanki

– obowiązki pracodawcy

b) zezwolenie na pracę sezonową

– działalności „sezonowe”, kto może skorzystać z 9-miesięcznej procedury

– procedura zagraniczna i krajowa- 2 ścieżki postępowania

– ułatwienia dla tzw. 6 oświadczeniowej m.in. możliwość powierzenia pracy innej niż sezonowa przez 30 dni

– wpis wielosezonowy

– umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników

– specjalne rozwiązania wynikające z ustawy z dn 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy…”

c) zezwolenie na pracę typu A

– długoterminowe zatrudnienie obywateli państw trzecich

– kompletność wniosku, prowadzenie postępowania przez wojewodę

– informacja starosty jako test rynku pracy- szczegółowe omówienie procedury; najważniejsze informacje; zawody i sytuacje, w których nie ma wymogu doręczania dokumentu

– ułatwienia w zmianie wydanej decyzji w związku z nowelizacją przepisów z 17 grudnia 2021

– obowiązki informacyjne względem organu wykonawczego oraz obowiązki pracodawcy względem cudzoziemca

d) jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

– ścieżka postępowania do uzyskania zezwolenia jednolitego

– duże ułatwienia w procedurze względem zmian w przepisach ustawy o cudzoziemcach m.in. możliwość zmiany pracodawcy bez konieczności wydawania nowej decyzji, brak wymogu doręczania dokumentów potwierdzających adres zamieszkania, źródło stabilnego dochodu

– decyzja a możliwość wykonywania pracy

– karta pobytu i jej uprawnienia

IV. Porównanie przepisów ogólnych dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców z przepisami specustaw „covidowej” i „pomocowej obywatelom Ukrainy”

V. Podsumowanie,  studium trudnych i  nietypowych przypadków, pytania, wymiana doświadczeń, zakończenie szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.