EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
197/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2580,00 zł - w pok. 2-os.  2830,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2580,00 zł - w pok. 2-os.  2830,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: nabycie umiejętności niezbędnych na stanowiskach merytorycznych  w UP przy obsłudze oraz  realizacji wsparcia dla osób bezrobotnych, realizacji poszczególnych instrumentów rynku pracy w odniesieniu do osób bezrobotnych i pracodawców . Nabycie nowych umiejętności w  postępowaniu zawodowym pracowników w związku z obsługą osób bezrobotnych, pracodawców oraz uchodźców, wyposażenie pracowników w umiejętności interpersonalne oraz intrapsychiczne niezbędne do zachowania równowagi wewnętrznej i dobrostanu psychosomatycznego w trudnych warunkach zmieniającej się rzeczywistości; pogłębienie świadomości na temat osobistych stanów emocjonalnych i sposobów wykorzystania swoich predyspozycji do niwelowania niepożądanych konsekwencji negatywnych zjawisk, takich jak pandemia, zagrożenia cywilizacyjne, wojna, nadmierny stres.

Prowadzący szkolenie: Trener biznesu z przygotowaniem psychologicznym, socjologicznym. Praktyk instytucji pomocy i integracji społecznej od 2000 roku; pedagog i trener resocjalizacji ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe między innymi w zakresie psychologii komunikacji społecznej. Posiada potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje w zawodzie wykładowcy na kursach. Prowadzi szkolenia z ww. zakresu od 2010 roku. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla pracowników PSZ.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Niezbędne cechy i umiejętności Pracownika PSZ w zakresie obsługi osób bezrobotnych oraz przy realizacji wsparcia, realizacji instrumentów rynku pracy( w tym np. realizacji prac subsydiowanych), realizacji FP – w odniesieniu do współpracy oraz pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, pracodawcami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania rynku pracy.

2.Filary odporności psychicznej w modelu 4C. Proces budowania odporności i wytrzymałości psychicznej w obliczu sytuacji trudnych – rezyliencja.

2a.Kluczowe komponenty odporności psychicznej wg Chanreya i Nemeroffa.

3.Rola osobistych przekonań i indywidualnych doświadczeń w poziomie kompetencji emocjonalnych; istota komunikacji międzyludzkiej w aspekcie rozpoznawania emocji własnych i emocji innych osób – dbałość o relacje.

4.Rola kompetencji interpersonalnych, samokonceptu i samoświadomości w rozwijaniu i utrzymywaniu umiejętności zarządzania własną odpornością psychiczną.

5.Techniki wspierające regulację emocji

6.Koncepcja inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Kompetencje psychologiczne, społeczne i prakseologiczne. Różnice indywidualne w rozeznaniu emocjonalnym.

7.Emocje jako podstawa interakcji społecznych. Rola inteligencji emocjonalnej w relacjach z innymi. Sztuka zarządzania emocjami własnymi oraz emocjami rozmówcy. Rodzaje ekspresji emocjonalnej.

8.Umiejętność kierowania własnymi emocjami w pracy, zmiana emocji (reinterpretacja sytuacji), praktyczne radzenie sobie z emocjami i ze stresem w sytuacji zawodowej,

9.Automatyczny kontra refleksyjny system wartościowania zdarzeń

10.Dbałość o relacje oraz dbałość o siebie – warunki niezbędne w budowaniu odporności psychicznej.

11.Elementy wyróżniające ludzi odpornych psychicznie: poczucie własnej wartości, asertywność, wrażliwość, otwartość na zmiany, dystans, szacunek dla siebie i innych.

12.Obrona własnego terytorium psychologicznego jako element budowania odporności psychicznej.

13.Budowanie relacji z w oparciu o asertywność. Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych. Trening zachowań asertywnych.

14.Jak podejmować decyzję o zmianie. Jak przyjmować zmiany pojawiające się niezależnie od nas.

15.Mechanizm powstawania stresu i wypalenia zawodowego.

16.Objawy i rozpoznawanie stresu i wypalenia zawodowego,

17.Źródła stresu i wypalenia zawodowego oraz reakcja organizmu na chroniczne podleganie tym zjawiskom.

18.Work-life balance jako warunek satysfakcji z godzenia wykonywania pracy zawodowej z życiem prywatnym

19.Świadome zarządzanie stresem.

20.Konstruktywne kontra autodestrukcyjne strategie radzenia sobie ze stresem.

21.Poznawcze, emocjonalne i behawioralne techniki redukcji stresu.

22.Wybrane techniki relaksacyjne: progresywna relaksacja mięśni Jacobsona, trening autogenny Schultza.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.