EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
725/23 SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

04-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os.  3200,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdefiniowanie funkcji kierownika w administracji publicznej. Odkrywanie własnego stylu komunikacji w procesie zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju. Przedstawienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji w trudnych sytuacjach oraz przećwiczenie umiejętności stosowania technik ułatwiających dobrą komunikację. Różne style interpersonalne, a skuteczna komunikacja z zespołem. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w zarządzaniu. Rozwijanie umiejętności komunikacji w efektywnym kierowaniu grupami pracowniczymi. Wzmocnienie skuteczności w zarządzaniu trudnymi sytuacjami pracowniczymi, takimi jak: konflikty interpersonalne, bieżące rozmowy oceniające, agresja, brak tolerancji. Rozwinięcie umiejętności sprzyjających kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym. Proces podejmowania decyzji, etapy, czynniki, skuteczność.

Metody pracy: Cele szkolenia będą realizowane metodami aktywnymi uwzględniającymi właściwości uczenia się osób dorosłych oraz specyfikę pracy kierowników administracji. W poszczególnych sesjach, adekwatnie do przedstawianych zagadnień, trener zastosuje: ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacje multimedialne, dyskusje grupowe, analizę studium przypadku, kwestionariusze psychologiczne, elementy ćwiczeń ruchowych i relaksacyjnych.

Prowadzący: psycholog biznesu. Praktyk, doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Komunikacja w zarządzaniu

1. Psychologiczny model komunikowania się.

2. Rodzaje komunikatów (werbalne, niewerbalne, wokalne).

3. Poziomy komunikowania się – cztery płaszczyzny w rozmowie(kwadrat F. S. von Thuna).

4. Fakty – to o czym mówimy.

5. Apel – to czego oczekujemy od rozmówcy.

6. Relacja – to jak postrzegamy wzajemne relacje.

7. Informacja o sobie – moja osoba/rola w rozmowie, intencje rozmówcy.

8. Postawa i przekonania osoby komunikatywnej- odpowiedzialność za efekt komunikacji

9. Umiejętność dokonywania rozróżnienie pomiędzy informacją a interpretacją.

10. Nastawienie na cele w komunikacji.

11. Warunki poprawnie sformułowanego komunikatu:

– Sformułowany pozytywnie.

– Sformułowany konkretnie, mierzalnie, sensorycznie

– Komunikat powinien być podmiotowy.

– Komunikat powinien być motywujący

II. Budowanie relacji – komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna

1. Rozpoznawanie i interpretacja mowy ciała, odczytywanie informacji nie wyrażonych słowami:

– postawa ciała,

– gestykulacja – rozumienie znaczenia gestów,

– mimika i kontakt wzrokowy,

– dystans i wykorzystanie przestrzeni,

– język ciała, którego należy unikać,

– jak sobie radzić z negatywnymi gestami rozmówcy.

2. Skuteczny kierownik – model podwójnej troski, znaczenie relacji międzyludzkich w miejscu pracy

3. Dopasowanie w kontakcie na poziomie komunikatu werbalnego i niewerbalnego – umiejętność wywierania wpływu.

4. Rozwijanie precyzji w komunikacji: uważne słuchanie, zadawanie pytań.

5. Techniki poprawiające dobre relacje :dowartościowanie, wyjaśnianie, podsumowywanie i porządkowanie informacji, parafraza komunikacyjna.

6. Komunikacja słowna: precyzja językowa, umiejętność zadawania pytań, przekonywania, słuchania i słyszenia.

7.Zasady komunikowania się nastawione na budowanie i wzmacnianie synergii zespołu.

III. Podejmowanie decyzji

1. Etapy procesu podejmowania decyzji

2. Czynniki jakie należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji

3. Wpływ przekonań na podejmowanie decyzji

4. Cechy osobiste wpływające na styl podejmowania decyzji

5. Wpływ procesów grupowych na podejmowanie decyzji

6. Użyteczne metody stosowane w procesie decyzyjnym – techniki podejmowania decyzji.

IV. Bariery w komunikacji z podwładnymi i – asertywne techniki ich przekraczania

1. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.

2. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań

3. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych

4. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.

5. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.

6. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań

7. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych

8. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.

V. Krytyka i pochwała jako narzędzia skutecznego kierownika

1. Zasady udzielania pochwały i zasady przekazywania konstruktywnej krytyki .

2. Od czego zależy skuteczność krytyki?

3. Kiedy krytyka niszczy zamiast motywować?

4. Udzielanie informacji zwrotnej.

5. Zasady dotyczące prowadzenia trudnych rozmów: czas i miejsce, kontrakt, określenie celu, pozytywny język, dopasowanie do rozmówcy oraz przejęcie prowadzenia komunikacji jako metody wywierania zamierzonego wpływu.

VI. Modyfikowanie zachowań

1. Podstawy przyjmowania opinii innych.

2. Powody, dla których, ludzie się złoszczą, napotykając odmienne zdanie.

3. Zasady modyfikowania zachowań – technika FUO.

4. Technika utrzymywania się przy swoich przekonaniach i akceptacja odmiennego sposobu myślenia.

VII. Konflikty w zarządzaniu

VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.