EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
153/23 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPIS OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ – NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

04-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os.  3200,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z przepisami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, projektowanymi zmianami oraz praktycznym stosowaniem procedury administracyjnej przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Prowadzący: Funkcjonariusz Straży Granicznej, Kierownik Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz Monika Walewander wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia z bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Praktycy jak i teoretycy w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązujące regulacje prawne

– przepisy prawa krajowego,

– ustawa specjalna,

– specustawa Covidowa,

– projektowane zmiany od 2023 roku

2. Najważniejsze założenia projektowanej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

–  zmiana nazewnictwa,

– rejestracja oświadczeń przez starostę,

– elektronizacja procedur,

– likwidacja „testu rynku pracy”,

– wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę,

– zwiększenie wymiaru czasu pracy lub godzin pracy przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia,

–  zwiększenie kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

3. Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

– specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy na podstawie ustawy specjalnej .

– przepisy prawa krajowego, ustawa specjalna, a specustawa Covidowa.

– beneficjenci ustawy specjalnej.

– legalny pobyt cudzoziemca, a pobyt uznany za legalny- różnice.

– art. 22 Ustawy o pomocy… (obowiązek powiadamiania, interpretacja)

4. Przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez obywateli państw trzecich.

– kontrola graniczna,

– warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP,

– Weryfikacja warunków wjazdu,

– pobyt długoterminowy – ustawa o cudzoziemcach,

– pobyt krótkoterminowy – rozporządzenie 2016/399 kodeks graniczny Schengen,

– zezwolenie cudzoziemcowi na wjazd do RP,

– stemplowanie dokumentów podróży.

– decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP,

– sposób odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu,

– wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy

5. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

– wizy (krótkoterminowe, długoterminowe),

– karty pobytu.

– dokumenty pobytowe wydawane przez inne państwa Schengen oraz UE.

– dokumenty związane z udzielaniem ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

– zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach MRG.

– Polski dokument podróży dla cudzoziemca,

– Polski dokument tożsamości cudzoziemca,

– złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt,

– przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

6. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową

– zmiany w okresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia,

– likwidacja 12 miesięcznego okresu rozliczenia przy dokonywaniu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń,

– zmiany dotyczące umorzeń postępowania w sprawie wydania zezwoleń na pracę sezonową,

– unieważnienie wpisu dokonanego do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,

– doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie wpłat za złożenie przedłużenia na pracę sezonową,

7. Analiza Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 18 lipca 2022r.

– nowe wzory wniosków,

– odstąpienie od wymogu dołączenia do wniosku dowodu osobistego,

– uproszczenie rejestracji oświadczeń,

– oświadczenie o karalności podmiotu, kwestie dyskusyjne,

– zmiany w uzyskaniu informacji starosty,

– nowa opłata jako konsekwencja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia w sprawie zezwoleń na Rodziny i Polityki

8. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

– dokumenty formalne do złożenia oświadczenia, uproszczenie procedury,

– opłata za złożenie oświadczenia, doprecyzowanie danych wymaganych na potwierdzeniu uiszczenia opłaty,

– braki formalne i uzupełnienie w trybie art. 64 k.p.a,

– warunki dokonania wpisu- wynagrodzenie a druk rozporządzenia,

– zakres podmiotowy oświadczeń oraz właściwość miejscowa do rozpoznania,

– przekazanie podania wniesionego do niewłaściwego organu na podstawie art. 65 k.p.a,

– treść oświadczenia- niespójność między ustawą a rozporządzeniem wykonawczym,

– wpis oświadczenia – terminy ustawowe i pozaustawowe,

– wydłużenie okresu powierzenia pracy- kwestie dyskusyjne,

– obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia,

– brak konieczności wpisu nowego oświadczenia- jakie sytuacje,

– obowiązek informacyjny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a skutki prawne jego niedopełnienia- „luka” ustawowa,

– zmiana warunków pracy bez konieczności wpisu kolejnego oświadczenia- COVID

– STUDIUM PRZYPADKÓW.

9. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa.

– formalne dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

– zakres przedmiotowy oraz właściwość miejscowa (zmiana właściwości przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową),

– pojęcie strony oraz działanie strony w postępowaniu administracyjnym,

– pełnomocnik a oświadczenie o niekaralności,

– warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową,

– procedura „dyrektywowa” i okres legalnej pracy,

– wpis wielosezonowy,

– umowa o pomocy przy zbiorach a ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy,

– umorzenie postępowania z mocy prawa, a możliwość umorzenia postępowania na wniosek strony,

– przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową i określenie legalności pracy,

– procedura krajowa, a legalność pracy,

– szczególne rozwiązań prawnych dla cudzoziemców specustawy covidowej,

– powierzenie innej pracy cudzoziemcowi, w ramach wydanego zezwolenia,

– uchylenie zezwolenia,

– obligatoryjne przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową,

– wyłączenie stosowania art. 88j ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia,

– wyłączenie stosowania przepisów KPA- INSTYTUCJA PONAGLENIA,

– STUDIUM PRZYPADKÓW.

10. Korelacja Ustawy o pomocy ob. Ukrainy do regulacji zawartych w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

11. Kontrola legalności pobytu i zatrudnienia

– akty prawne,

– czynności Straży Granicznej w czasie kontroli cudzoziemca,

– prawa i obowiązki cudzoziemca,

– dokumentacja wymagana podczas kontroli podmiotu,

– prawa i obowiązki podmiotu,

– zakończenie kontroli – protokół kontroli, notatka z zakończenia kontroli i co dalej?

– najczęstsze BŁĘDY PODMIOTU podczas zatrudniania cudzoziemców,

– kary przewidziane dla pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców,

– kary dla cudzoziemców w związku z wykonywaniem nielegalnej pracy.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.