EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
186/23 POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z EFS+ NA LATA 2021–2027(WUP, PUP)

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ewentualne zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: Maciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej.

 PROGRAM SZKOLENIA

1. Identyfikacja pomocy publicznej/de minimis na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu:

a) pojęcie działalności gospodarczej;

b) pojęcie korzyści ekonomicznej;

c) pozostałe przesłanki identyfikujące pomoc publiczną/de minimis;

d) przypadki wykluczające występowanie pomocy publicznej/de minimis.

2. Możliwość wystąpienia pomocy publicznej/de minimis w ramach typów projektów zaplanowanych w FEP Cel szczegółowy 4(d) (EFS+) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

3. Identyfikacja pomocy publicznej/de minimis na etapie realizacji projektu (stosowanie mechanizmu monitorowania oraz wycofania):

a) pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu);

b) mechanizm wyliczania wartości pomocy publicznej/de minimis podlegającej legalizacji lub zwrotowi;

c) legalizacja pomocy publicznej/de minimis w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie w stosunku do niegospodarczej ponad ustanowiony pułap.

4. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice w odniesieniu do projektów finansowanych z EFS+.

5. Poziomy udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis; specyfika przypadków transferowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych:

a) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

b) poziomy intensywności pomocy;

c) obliczanie pomocy publicznej/de minimis na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie;

d) rozliczania projektów objętych pomocą publiczną/de minimis na etapie realizacji;

e) rodzaje wkładu własnego, zasady jego wnoszenia i rozliczania;

f) dokumentacja udzielonej pomocy.

7. Krajowe procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej/de minimis określone w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym funkcjonowanie aplikacji SHRiMP/SUDOP/SRPP.

8. Omówienie pytań szczegółowych stawianych przez uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.