EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
159/22 RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FUNDUSZ PRACY W URZĘDACH PRACY W 2022 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zapoznanie z aktualnymi zmianami w ewidencji księgowej UP, zmianami w ustawie o finansach publicznych, omówienie aktualnych i bieżących problemów związanych z księgowością w UP

Prowadzący szkolenie – ekspert w dziedzinie rachunkowości i podatków, wieloletnie doświadczenie zawodowe w jednostkach karno – skarbowych,

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne funkcjonowania oraz dysponowania Funduszem Pracy – stan na 2022 rok
2. Struktura i charakter Funduszu Pracy. Zasady finasowania wydatków z Funduszu Pracy
3. Rodzaje wydatków, które mogą być finansowane Funduszem Pracy.
4. Fundusz Pracy, a środki pochodzenia unijnego.
5. Wspólne finansowanie funduszem pracy oraz innymi funduszami celowymi.
6. Rachunkowość w Powiatowym Urzędzie Pracy – wybrane zagadnienia
6.1.Podstawy prawne rachunkowości jednostek budżetowych;
6.2.Rachunkowość budżetowa w urzędzie pracy;
6.3.Prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem zmian w rachunkowości;
6.4.Obowiązki kierownika i głównego księgowego w zakresie zapewnienia jawności finansów publicznych;
6.5.Polityka rachunkowości , zasady tworzenia, elementy, specyfik
6.6.Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki finansowej jednostki-procedury kontroli zarządczej;
7.Księgowość w urzędzie pracy – aktualne problemy
7.1.Dostosowanie regulacji wewnętrznych ( zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz procedur kontroli zarządczej) do specyfiki urzędu;
7.2.Pojęcie dochodów budżetowych, ich rodzaje i ewidencja;
8. Ewidencja analityczna w układzie dłużników, zamykanie kont do bilansu.
9. Organy i jednostki upoważnione do umarzania należności, podstawowa dokumentacja.
10.Pojęcie i ewidencja wydatków budżetowych, różnice pomiędzy kosztami a wydatkami.
11.Sporządzanie planów finansowych/budżetu w zakresie wydatków w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową:– zaliczanie wydatków do właściwych § klasyfikacji budżetowej:– obowiązująca klasyfikacja budżetowa, paragrafy wydatków;– ewidencja wydatków budżetowych;
12.Ewidencja wydatków w zakresie inwestycji, zakupu środków trwałych i wyposażenia:- prawidłowa klasyfikacja wydatków remontowych, modernizacji, adaptacji, ulepszenie,- dokumentacja towarzysząca wydatkom inwestycyjnym,- udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji,- inwestycje w obcych środkach trwałych, stanowiących własność samorządów i administracji rządowej,
12.1.Sprawozdania finansowe i budżetowe.
13. Majątek trwały i inwentaryzacja w urzędzie pracy – WYBRANE PROBLEMY. Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarowania i ewidencji majątku trwałego
14. Zasady ewidencji majątku w urzędzie:– Ewidencja i umarzanie środków trwałych;– Ewidencja i umarzanie wartości niematerialnych i prawnych;– Ewidencja pozostałych środków trwałych;- Ewidencja majątku nabytego z udziałem środków unijnych i postępowanie w okresie trwałości projektów ,- najczęściej występujące nieprawidłowości w ewidencjonowaniu i rozliczaniu majątku w UP- odpowiedzialność za nieprawidłowości w ewidencjonowaniu i rozliczaniu majątku,
15. Inwestycje, rozliczanie, ewidencja, ulepszenie, inwentaryzacja:
– Różnica pomiędzy remontem a inwestycją.
16. Inwentaryzacja w urzędzie pracy. Cel i zakres inwentaryzacji:
– Rodzaje i metody inwentaryzacji;
–Terminy inwentaryzacji;
– Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji.
17. Ewidencja księgowa projektów pozakonkursowych
18. Pytania uczestników szkolenia i konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.