EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
190/22 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-01.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-06.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.12.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

14 h. - 2 noclegi

1800,00 zł - w pok. 2-os. 2000,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.12.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-08.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.12.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-09.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.12.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.12.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie; program szkoleń w wersji 14 h. omówienie zagadnień zawartych w programie szkolenia)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Odbiorcy szkolenia: Osoby pracujące w zespołach pracowniczych, przełożeni i podwładni.

Cele szkolenia:

Na poziomie wiedzy: poznanie teoretycznych podstaw komunikacji interpersonalnej podwyższających efektywność pracy doradcy zawodowego, zidentyfikowanie własnych zasobów i potencjałów w relacjach z innymi, zdobycie wiedzy na temat sytuacji trudnych, stresu i ich możliwych następstw.

Na poziomie umiejętności: poznanie nowoczesnych technik wzmacniania oddziaływań doradcy na osobę bezrobotną i poszukującą pracy, rozpoznawanie reguł rządzących relacjami między ludźmi w procesie rozwoju osobistego i zawodowego, udoskonalenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, świadome stosowanie technik antystresowych.

Prowadzący: Marta Mazur, trener biznesu, przygotowanie psychologiczne, pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN, MPiPS) , studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; Od 16 lat prowadzi szkolenia dla pracowników Urzędów Pracy z w/w tematyki. Praktyk w dziedzinie kształtowania relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych. Doradca, mediator, autorka wielu projektów antymobbingowych w firmach i instytucjach.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, praca indywidualna, praca warsztatowa w grupach, gry szkoleniowe, kwestionariusze, film, studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Funkcje emocji. Rola emocji w pracy doradcy zawodowego. Wpływ nastrojów i emocji na funkcjonowanie poznawcze

2. Kompetencje osobiste i społeczne jako kategorie inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana: mózg emocjonalny, natura inteligencji emocjonalnej, inteligencja emocjonalna w praktyce, kształtowanie emocji.

3. Wymiary inteligencji emocjonalnej wg Golemana: rozumienie własnych emocji, zarządzanie emocjami, samomotywacja, rozpoznawanie emocji u innych, utrzymywanie relacji międzyludzkich.

4. Inteligencja emocjonalna w relacjach podczas procesu doradczego. Emocje jako podstawa interakcji społecznych. Ekspresja emocjonalna. Reguły okazywania emocji. Emocje współdziałania, emocje współzawodnictwa.

5. Kompetencje emocjonalne: samoświadomość, adekwatna samoocena, samoregulacja/samokontrola.

6. Kompetencje społeczne: empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca.

7. Kompetencje prakseologiczne: motywacja, zdolności adaptacyjne, sumienność.

8. Techniki kontroli emocji: submodalności wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne, kotwice emocjonalne.

9. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Test na własny profil inteligencji wielorakich.

10. Samokoncept: obszar ideałów, obraz samego siebie, poczucie własnej wartości.

11. Rola i siła przekonań; przekonania obezwładniające i dodające sił, zmiana przekonań.

12. Analiza transakcyjna, czyli w co grają ludzie: teoria stosunków międzyludzkich w koncepcji Erica Berne’a; praktyczna identyfikacja poziomów funkcjonowania w odniesieniu do AT.

13. Motywacja w doradztwie: funkcje pojęć motywacyjnych, motywacja do osiągnięć i pracy, potrzeba osiągnięć, atrybucje sukcesu i niepowodzenia.

14. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w procesie doradztwa

15. Podświadomy plan życia (skrypty życiowe) jako źródło „motorów napędowych” wg Kahlera i Kapersa i jego wpływ na osobistą aktywność. Analiza małego skryptu – kwestionariusz.

16. Samoocena a sukces: wpływ sposobu myślenia na samoocenę, wpływ samooceny na sukces zawodowy i osobisty, drogi do podnoszenia samooceny.

17. Koło życia jako narzędzie diagnozy i zmiany; autorefleksja i samopoznanie: osobista analiza SWOT.

18. Wzór zachowania A, B, C wg Friedmana i Rosemana.

19. Rodzaje sytuacji trudnych. Zmiana, opór wobec zmiany w procesie doradztwa zawodowego.

20. Mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych: racjonalizacja, wyparcie, zaprzeczanie, projekcja, identyfikacja.

21. Stres jako pochodna stylu życia. Źródła stresu. Fizjologiczne i psychiczne reakcje stresowe. Stres a system odpornościowy. Biopsychospołeczny model zdrowia.

22. Strategie radzenia sobie ze stresem. Technika wyobrażeniowa w walce ze stresem.\

23. Twórcze myślenie w procesie doradztwa zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.