EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
173/23 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

20-22.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.11.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2455,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2845,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2455,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2845,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2555,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2955,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2555,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2955,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie podstaw teoretycznych i przykładów praktycznych z zakresu działalności trenera pracy osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymogami idei zatrudnienia wspomaganego, zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do efektywnego wprowadzenia osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych, poznawczych i wykonawczych oraz umiejętności interpersonalnych niezbędnych w warsztacie trenera pracy.

Metody szkoleniowe: warsztatowa praca z grupą: analiza przypadku, symulacje, odgrywanie ról, miniwykład, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w grupach, kwestionariusze do pracy indywidualnej, obserwacja i udzielanie informacji zwrotnej

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy instytucji publicznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy i integracji społecznej, wtz, instruktorzy terapii zajęciowej.

Prowadzący: Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej od 2000 roku; starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności praca z osobami niepełnosprawnymi, pedagog resocjalizacji, ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe, między innymi w zakresie zdrowia publicznego, psychologii komunikacji społecznej. Przez 10 lat prezes stowarzyszenia zrzeszającego rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Posiada potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje w zawodzie wykładowcy na kursach i szkoleniach. Prowadzi szkolenia z ww. zakresu od 2010 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model zatrudnienia wspomaganego w aktualnym systemie prawnym. Akty prawne regulujące zatrudnienie wspomagane. Standardy świadczenia usług trenera pracy i ramy czasowe trwania poszczególnych etapów zatrudnienia wspomaganego.

2. Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Główne zasady i cechy zatrudnienia wspomaganego. Źródła i mechanizm finansowania zatrudnienia wspomaganego.

3. Specyfika i różnorodność zjawiska niepełnosprawności. Praca z osobami niepełnosprawnymi, rodzaje niepełnosprawności oraz metody zindywidualizowanego wsparcia. Katalog tzw. „szczególnych schorzeń” zwiększających ryzyko bezrobocia. Umiejętność doboru odpowiedniego instrumentu do indywidualnych potrzeb klienta.

4. Diagnoza środowiska społecznego jako metoda poznawania osób niepełnosprawnych: problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej.

5. Dochodzenie do niezależności życiowej poprzez pracę, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

6. Osobisty kontekst odczuwania niepełnosprawności: poczucie jakości życia, poczucie koherencji, poczucie wsparcia społecznego a stres pracy i stres bezrobocia.

7. Integracja, włączanie społeczne i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w praktyce.

8. Niezbędne umiejętności i podstawowe narzędzia komunikacyjne trenera pracy. Rola indywidualnego systemu przekonań w relacjach interpersonalnych. Podświadomy plan życia (analiza skryptu podświadomości).

9. Psychologiczne pułapki oceniania. teoria atrybucji. Formy i techniki wywierania wpływu na ludzi. Struktura asertywnego komunikatu.

10. Coaching kariery – nowoczesna metoda pracy z klientem oraz samodoskonalenia na drodze rozwoju osobistego.

11. Cele i filary coachingu. Ustalenie i realizacja celów coachingu. Poprawne formułowanie celów jako niezbędny warunek efektywnego coachingu.

12. Warsztat trenera pracy – narzędzia diagnozujące i monitorujące sytuację klienta: kwestionariusz wstępny, koło życia, mapa relacji, skalowanie.

13. Ustalanie etapów realizacji celów. Narzędzia pracy z celami. Ustalanie i wykorzystanie wartości wspierających proces realizacji celów. Model GROW.

14. Współpraca trenera pracy z pracodawcami. Finansowe i wizerunkowe korzyści z zatrudniania pracownika niepełnosprawnego. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

15. Kompetencje osobiste (emocjonalno-motywacyjne, sposób przeżywania). Inteligencja emocjonalna jako źródło kompetencji osobistych i społecznych: empatii, intuicji, samoświadomości. Motywowanie i pobudzanie klienta – techniki i narzędzia.

16. Kompetencje społeczne (relacyjne). Klient – podmiot czy przedmiot obsługi. Autorefleksja i samopoznanie: osobista analiza SWOT, zarządzanie sobą w pracy trenera pracy. Analiza transakcyjna, czyli teoria stosunków międzyludzkich w koncepcji Erica Berne’a; praktyczna identyfikacja poziomów zachowania i odczuwania (w odniesieniu do AT).

17. Kompetencje poznawcze (sposób myślenia, poszukiwania i gromadzenia danych, analizy i informacji, wyciągania wniosków). Reguły i zasady komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością. Techniki komunikacyjne w kontakcie z klientem; sztuka manipulacji, psychologia kłamstwa, elementy negocjacji.

18. Kompetencje wykonawcze (sposób działania). Systemowe rozumienie potrzeb: kontekst osobisty, rodzinny i społeczny klienta. Formy wspierania osób niepełnosprawnych a więzi rodzinne i społeczne. Techniki i metody wydobywania zasobów klienta, analiza deficytów.

19. Studium przypadku. Praca własna nad skompletowaniem świadomych i efektywnych narzędzi pracy z klientem o szczególnym statusie na rynku pracy.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.