EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zapoznanie pracowników Urzędu z wydawaniem decyzji administracyjnych i wszystkimi sprawami dotyczącymi decyzji administracyjnych

Prowadzący: Prawnik z wieloletnią praktyką na stanowiskach kierowniczych( w tym Dyrektora Departamentu Kadr) UM i UW. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Ogólne zasady i akty w postępowaniu administracyjnym
 2. Postępowanie przed organem pierwszej instancji
  • Sprawa administracyjna,
  • Organ administracyjny i jego właściwość,
  • Uczestnicy postępowania i ich rola,
  • Strona postępowania, Współuczestnictwo,
  • Data wszczęcia postępowania i jej prawne konsekwencje
  • Czynności techniczne/ protokoły , adnotacje, udostępnienie akt/
  • Prowadzenie postępowania dowodowego, rodzaje dowodów
 3. Postępowanie wyjaśniające
  • zagadnienia ogólne postępowania wyjaśniającego (Zasady postępowania dowodowego, System źródeł dowodowych, Odstępstwa dowodowe);
  • czynności techniczne postępowania(Ramy czasowe załatwiania spraw, Wezwania, Protokoły i adnotacje, Udostępnianie akt);
  • rola organu prowadzącego postępowanie (Wstępna ocena stanu faktycznego, Stan prawny a zakres postępowania dowodowego, Czynności dowodowe organu, Ocena faktów);
  • udział w postępowaniu innych podmiotów(Rola i zakres uprawnień strony, Charakter udziału świadków i biegłych, Uczestnictwo pozostałych podmiotów);
  • przerwanie toku postępowania (Współdziałanie organów, Zawieszenie postępowania, Umorzenie postępowania administracyjnego)
 4. Przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej
  • zagadnienia ogólne dotyczące decyzji administracyjnych i ich rodzaje
  • budowa decyzji (Oznaczenie organu administracji wydającego decyzję, Data wydania decyzji, Oznaczenie strony lub stron, Powołanie podstawy prawnej, Osnowa decyzji, Uzasadnienie faktyczne i prawne, Pouczenie, Podpis, Inne składniki decyzji;
  • doręczenie decyzji (sposoby doręczania decyzji, miejsce doręczeń, skutek doręczenia);
  • związanie organu decyzją ;
  • wykonalność decyzji;
  • możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał w zakresie wad nieistotnych decyzji (uzupełnienie decyzji, sprostowanie decyzji, wyjaśnienie decyzji);
 5. Zwykłe środki zaskarżenia
  • Sporządzanie środków odwoławczych – odwołań i zażaleń
  • Czynności organu pierwszej instancji w razie wniesienia środka odwoławczego
  • Czynności i rozstrzygnięcia organu odwoławczego
  • Praktyczne aspekty uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania
 6. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji administracyjnych
  • postępowanie i decyzje w sprawie wznowienia postępowania
  • Postępowanie i decyzje w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  • Postępowanie i decyzje w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji
 7. Najczęściej spotykane błędy proceduralne w postępowaniu prowadzonym przez organ i instancji

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.