EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02. PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem oraz oceną wiedzy i kompetencji pracownika. Zdobycie aktualnej wiedzy na temat aktualnych przepisów prawa pracy dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania KP i innych przepisów szczegółowych i branżowych, obowiązków i uprawnień pracowniczych, zarządzania zespołem pracowniczym.

Metody pracy: Prezentacja, elementy wykładu, moderowana dyskusja, ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny, w formie warsztatowej.

Prowadzący: Mgr Bożenna Mojek-Król, prawnik z przygotowaniem psychologicznym praktyk w dziedzinie stosowania przepisów dotyczących prawa pracy /w dziedzinie kierowania Kadrami.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w prawie pracy – aktualny stan prawny na 2019 rok

2. Podstawowe i szczególne zasady zatrudniania pracowników.

3. Zakładowe procedury naboru pracowników

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów związanych z zatrudnieniem pracownika.

5. Czas pracy w firmie.

6. Zasady wynagradzania za pracę

7. Uprawnienia pracownicze

8. Zwalnianie pracowników

9. Współpraca kierownictwa ze związkami zawodowymi w zakresie zwalniania pracowników

10. Obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z ustawą o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

11. Świadectwo pracy

12. Działania antymobbingowe w firmie

13. Okresowa ocena pracownicza

14. Wyroki i orzecznictwo

15. Studium przypadku

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.