EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
302/24 SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

24-27.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

32 h. - noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-11.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

32 h. - noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-08.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

32 h. - noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

32 h. - noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),

– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)

– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, Zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym lub 1 -osobowym, pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń orz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu/seminarium samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

Prowadzący:

Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w zakresie BHP. Wysoko ceniony wykładowca. Specjalizujący się w systemie zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Robert Kazimierski – prawnik, specjalista w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Tomasz Michalczyk – strażak zawodowy, specjalista w zakresie bhp, ppoż, ratownictwa medycznego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): – 3 godz.

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy – 2 godz.

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: – 5 godz.

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy – 4 godz.

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: – 2 godz.

– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

– urządzenia zabezpieczające

– środki ochrony indywidualnej

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) – 4 godz. 

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka – 2 godz. 

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp – 2 godz. 

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 godz. 

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – 1 godz. 

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego – 2 godz.

RAZEM 32 godz.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.