EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
304/24 OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),

– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)

– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym lub pokoju 1-osob,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie przepisów prawnych oraz procedur praktycznych w procesie dokonywania oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy.

Prowadzący szkolenie: specjalista i praktyk w dziedzinie bhp, wdrażania procedur bezpieczeństwa w zakładach pracy, zgodnie z ISO, oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy. Prowadzi szkolenia z bhp dla pracodawców, służb bhp, pracowników od 30 lat, ponadto wdraża procedury antymobbingowe i przeciwdyskryminacyjne. Bardzo wysoko oceniany na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne dokonywania oceny ryzyka zawodowego.

2. Definicja ryzyka zawodowego jako wytyczna zakresu i obszarów jego wykonywania.

3. Metody oceny ryzyka zawodowego.

4. Powołanie Zespołu ds. oceny / aktualizacji ryzyka zawodowego / skład i obowiązki

5. Proces oceny ryzyka zawodowego:

5.1. Zbieranie informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawodowego na podstawie istniejących dokumentów / analiza stanu BHP, dokumentacji wypadków przy pracy  i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, dokumentacji chorób zawodowych,

badań lekarskich, szkoleń BHP, kar porządkowych za naruszenie przepisów BHP, protokołów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

5.2. Analiza obowiązujących w zakładzie pracy instrukcji BHP i procedur /regulamin pracy, instrukcje stanowiskowe BHP, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, praca młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób

niepełnosprawnych, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, system ochrony ppoż., system udzielania pierwszej pomocy, system powiadomienia o zagrożeniach, substancje  i preparaty chemiczne/

5.3. Przegląd stanowisk pracy /lokalizacja zadania, przygotowanie i kwalifikacje pracownika/ków, środki pracy, materiały i operacje technologiczne, sposób wykonywania pracy, stosowane środki ochronne, wywiad z zatrudnionym/mi,

czynniki psychologiczne, społeczne i fizyczne/

5.4. Ocena stanu bezpieczeństwa infrastruktury oraz postawionych do dyspozycji maszyn i urządzeń (skwitowane remonty pod względem BHP, dane techniczne maszyn  i urządzeń oraz ich instrukcje obsługi, procedury technologiczne,

wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowiskach pracy)

5.5. Ocena czynników zewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy /  czynniki atmosferyczne i środowisko pracy

6. Identyfikacja zagrożeń /określenie wszelkich czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących na stanowisku pracy, wybór tych właściwych czynników, których oddziaływanie ma decydujący wpływ na pracownika i określenie ich

wartości, ustalenie w jaki sposób czynniki te mają oddziaływać na pracownika, określenie czasu lub częstotliwości ekspozycji na pracownika, ustalenie liczby narażonych/

6.1. Określenie źródła zagrożenia, możliwych skutków zidentyfikowanego zagrożenia  i ich ciężkości, prawdopodobieństwa i szacunku.

6.2. Określenie działań profilaktycznych.

7. Obowiązki konsultacyjne dokonanej oceny ryzyka zawodowego ze związkami zawodowymi.

8. Obowiązki informacyjne o ryzyku zawodowym.

9. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.

10. Plan działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia poziomu ryzyka.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.