EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
406/23 INWENTARYZACJA W INSTYTUCJACH ORAZ W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2023 ROKU – PRZEPROWADZANIE I ROZLICZANIE RÓŻNIC

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

20-22.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.11.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2580,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2580,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Cele szkolenia: Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w Firmie. Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zasad inwentaryzacji majątku. Przygotowanie pracowników Firmy zaangażowanych w proces inwentaryzacji do skutecznego jej przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia.

Prowadzący: Ekonomista, finansista z doświadczeniem księgowym i audytorskim w zakresie procesu inwentaryzacji w firmie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i certyfikat księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne i ogólne zasady inwentaryzacji.
– podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji.
– pojęcie i cel inwentaryzacji.
– odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji.
2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji.
– obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji.
– ruch składników w czasie trwania spisu z natury.
– zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce.
– najczęściej występujące błędy przed i w czasie inwentaryzacji.
3. Metody inwentaryzacji.
– spis z natury.
– inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald.
– weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
– rozliczenie bilansowe.
– rozliczenia niedoborów i nadwyżek.
– obciążenie pracownika.
– kompensata nadwyżki i niedoboru towaru.
– ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.
5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
– instrukcja inwentaryzacyjna.
– zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
– arkusz spisu z natury.
– protokół inwentaryzacji kasy.
– potwierdzenie salda należności.
– oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie.
– protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
– sprawozdanie z kontroli spisu z natury.
6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
– zasady inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
– wycena spisanych środków trwałych.
– środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji,
– inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych.
7. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
– data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
– przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
– przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
– inwentaryzacja ciągła.
– rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
– zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej.
8. Pytania.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.