EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
502/23 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania kontroli i przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz nadużyciom w projektach unijnych w perspektywie budżetowej 2021-2027

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: magister ekonomii i organizacji a także prawa podatkowego. Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Urzędzie Skarbowym a także Instytucjach Administracji Rządowej i Samorządowej. Doradca w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów współfinasowanych ze środków unijnych. Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń za zakresu: dyscypliny finansów publicznych, oszustw finansowych, korupcji, projektów unijnych (tworzenie projektów, kontrola, monitoring, ewaluacja, zarządzanie), budżetu UE, egzekucji należności, windykacji, VAT, prawa podatkowego, prawa cywilnego i administracyjnego, rachunkowości, finansów publicznych w samorządach. Prowadził szkolenia dla Ministerstwa Energii, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, ARiMR, Urzędów Marszałkowski, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin a także Instytucji Samorządowych. Wykładowca jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Aspekty prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE

2. Kontrola w projektach w perspektywie 2021-2027

– podstawy prawne,

– podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli w projektach.

3. Organizacja procesu kontroli:

– cele i rodzaje kontroli,

– prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego,

– rodzaje uchybień,

– informacja pokontrolna, wdrażanie zaleceń pokontrolnych.

4. Kontrola na zakończenie projektu.

5. Kontrola trwałości projektu.

6. Definicja nieprawidłowości, sposoby postępowania z nieprawidłowościami, nieprawidłowość indywidualna i systemowa.

7. Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych

– nieprawidłowości podlegające i niepodlegające raportowaniu do KE.

8. Kontrola zarządcza – kontrola finansowa

9. Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej

10. Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE

11. Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych w obszarach:

– udzielania zamówień publicznych,

– wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,

– osiągnięcia rezultatów w projekcie,

– poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów przez wnioskodawcę,

– partnerstwa w projektach.

12. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie:

– sankcje dla wnioskodawcy,

– zasady zwrotu środków europejskich.

13. Definicja podejrzenia nadużycia finansowego, nadużycia finansowego, rodzaje nadużyć.

14. Najczęściej występujące nadużycia w wykorzystaniu funduszy unijnych:

– zmowy przetargowe,

– fałszerstwo dokumentów,

– wyłudzenie zaliczki,

15. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom:

– analiza ryzyka nadużyć,

– etyka pracownika,

– podział obowiązków i odpowiedzialności,

– system kontroli projektów,

– system kontroli wewnętrznej.

16. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia:

– procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia lub podejrzenia jego wystąpienia,

– kiedy i jak należy powiadomić UOKiK, CBA, ABW, Policję.

17. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości

18. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych

19. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem

20. Wezwania do zwrotu środków

21. Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków  funduszy strukturalnych?

22. Obliczanie wysokości odsetek

23. Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego

24. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

25. Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?

26. Oszukańcze bankructwo

27. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu

28. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów

29. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie

30. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej

31. Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2021-2027

32. Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?

33. Studium przypadku

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.