EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
523/24 INSTRUMENTY FINANSOWE W PERSPEKTYWIE 2021 – 2027. KONTROLE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI U POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ MENEDŻERA FUNDUSZU FUNDUSZY

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

06-07.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 05.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-09.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.05.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący szkolenie: dr Rafał Solecki – MCP w Krakowie, wieloletnia praktyka w kierowaniu instytucją pośredniczącą, nadzorowaniu i rozliczaniu projektów UE, ekonomista specjalizujący się w instrumentach finansowych w odniesieniu do realizacji projektów realizowanych ze środków UE.

Cele szkolenia: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania wsparcia w postaci instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Nabycie umiejętności interpretacji przepisów i wytycznych Komisji Europejskiej w tym zakresie.

1.Przepisy prawne oraz wytyczne i ich interpretacje dotyczące IF

2.Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna – praktyczne wskazówki

3.Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)

4.Możliwe opcje/modele wdrożeniowe – zalety i wady

– Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF

– Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF

– Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013

5.Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych

6.Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące – umowa o finansowanie

7.Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym

8.Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.

9.Zasady kwalifikowalności wydatków

10.Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

11.Zakaz podwójnego finansowania w praktyce

12.Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy

13.Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach – rozliczanie wkładów oraz opłaty za zarządzanie

14.Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF

15.Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umów operacyjnych / umów inwestycyjnych

16.Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy (BGK)?

17.Problemy z pośrednikami finansowymi – jak postępować z nierzetelnymi pośrednikami?

18.Kontrole na miejscu u Pośredników Finansowych – co sprawdzać? / o co pytać?

19.Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych

20.Praktyczne wskazówki / wnioski z wdrażania instrumentów finansowych

21.Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej – wnioski na przyszłość

22.Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne) – konsekwencje

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.