EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
524/24 KONTROLA BENEFICJENTÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021 – 2027

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

22-24.04.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.04.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2800,00 zł - w pok. 2-os. 3100,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

06-07.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 05.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 05.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2800,00 zł - w pok. 2-os. 3100,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-09.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.05.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.05.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2800,00 zł - w pok. 2-os. 3100,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.05.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2800,00 zł - w pok. 2-os. 3100,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-29.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2800,00 zł - w pok. 2-os. 3100,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący szkolenie: dr Rafał Solecki – MCP w Krakowie, wieloletnia praktyka w kierowaniu instytucją pośredniczącą, nadzorowaniu i rozliczaniu projektów UE, ekonomista specjalizujący się w instrumentach finansowych w odniesieniu do realizacji projektów realizowanych ze środków UE.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania kontroli i przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz nadużyciom w projektach unijnych w perspektywie budżetowej 2021-2027

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy unijne dotyczące procesu kontroli u beneficjentów

2. Przepisy polskie dotyczące procesu kontroli u beneficjentów

3. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021 – 2027

4. Zmiany w procesie kontroli – porównanie przepisów w perspektywie 2014 – 2020 i 2021 – 2027

5. System informatyczny BK 2021

6. Kontrole ad hoc / na próbie

7. Metodyka doboru projektów do kontroli

8. Kontrole na miejscu realizacji projektów

9. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego

10. Przygotowanie do kontroli i przebieg kontroli

– Harmonogram kontroli

– Informacja pokontrolna

– Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej

– Nieprawidłowości wykryte w czasie kontroli – dalszy tryb postępowania

– System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości

11. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

12. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

13. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami

14. Korekty za pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem

15. Miarkowanie kary – orzecznictwo sądów administracyjnych

16. Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności

17. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

18. Taryfikator – tabela w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

19. Zasada konkurencyjności

20.Konflikt interesów – zaostrzone zasady

21. Jak przygotować się do kontroli trwałości projektu?

22. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

23. Korekty finansowe w okresie trwałości

24. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek od nieprawidłowości w okresie trwałości?

25. Egzekucja administracyjna

26. Egzekucja na gruncie prawa cywilnego

27. Upomnienia beneficjentów

28. Zgłoszenia wierzytelności

29. Umorzenie postępowania o zwrocie środków

30. Nadużycia finansowe – oszustwa

31. Kontrola beneficjentów w upadłości – jak odzyskać środki dofinansowania?

– Oszukańcze bankructwo

– Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu / rezultatu i celu projektu

– Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników projektu

– Kontrole / audyty ze strony służb Komisji Europejskiej (procedura hearingu)

– Kontrola OLAFu

– Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

– Współpraca instytucji zarządzających i pośredniczących z organami ścigania

– Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

– Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie

– Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej

– Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w praktyce (kary dla urzędników)

– Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.