EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
525/24 WSZYSTKO O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W FUNDUSZACH UNIJNYCH – WYKRYWANIE I KORYGOWANIE A COVID-19

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

06-07.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 05.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-09.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.05.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os. 2550,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący szkolenie: dr Rafał Solecki – MCP w Krakowie, wieloletnia praktyka w kierowaniu instytucją pośredniczącą, nadzorowaniu i rozliczaniu projektów UE, ekonomista specjalizujący się w instrumentach finansowych w odniesieniu do realizacji projektów realizowanych ze środków UE.

Cele szkolenia: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu nieprawidłowości występujących w realizacji projektów z funduszy unijnych. Wykrywanie ich oraz korygowanie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Co jest a co nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów i polskich wytycznych?

2. Czy i jaki wpływ na powstawanie nieprawidłowości ma COVID-19?

3. Przepisy i wytyczne obowiązujące w czasie pandemii

4. Kto i dlaczego może obawiać się korekt finansowych?

5. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości

6. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

7. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

8. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami

9. Korekty za pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem

10. Czy lepiej zwracać środki na wezwania do zwrotu środków czy lepiej dopiero po decyzji administracyjnej?

11. Miarkowanie kary

12. Jak poprawnie wyliczyć kwotę, którą beneficjent musi zwrócić?

13. Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności

14. Rozliczanie zaliczek!

15. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych

16. Czy beneficjent może się odwołać od okresu wykluczenia go z możliwości otrzymania środków publicznych?

17. Egzekucja administracyjna

18. Egzekucja na gruncie prawa cywilnego

19. Upomnienia beneficjentów

20. Zgłoszenia wierzytelności

21. Umorzenie postępowania o zwrocie środków

22. Nadużycia finansowe – oszustwa

23. Korekty finansowe w okresie trwałości

24. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek od naruszenia w okresie trwałości?

25. Jak przygotować się do kontroli trwałości projektu?

26. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

27. Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?

28. Oszukańcze bankructwo

29. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników produktu / rezultatu

30. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego

31. Kontrole na miejscu realizacji projektów

32. Korekty nakładane przez Komisję Europejską

33. Kontrola OLAFu

34. Kontrola ETO

35. Współpraca instytucji z organami ścigania (CBA, ABW, CBŚ)

36. Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

37. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie

38. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej

39. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w praktyce (kary dla urzędników)

40. Czego spodziewać się w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027?

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.