EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
720/23 TWORZENIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ BUDOWANIE I ROZWIJANIE EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE, TALENTY I MOCNE STRONY PRACOWNIKÓW

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

18-19.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie metod budowania i rozwijania efektywności zawodowej pracowników w oparciu o predyspozycje, talenty i mocne strony; Nabycie umiejętności z zakresu tworzenia i efektywnego zarzadzania zespołami; Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji dla lepszego wykonywania obowiązków służbowych i porozumienia z klientem; Podniesienie efektywności współpracy w zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za efekty zespołu. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu i napięcia; Rozwijanie świadomości własnej roli w organizacji; Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej stresu psychologicznego; Pozyskanie umiejętności w zakresie zarządzania talentami.

Metody pracy: Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnej w oparciu o mini wykład, dyskusje, warsztaty ćwiczeniowe grupowe i indywidualne, prezentację multimedialną, case study/case story oraz gry symulacyjne.

Prowadzący szkolenie: trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania zespołami zadaniowymi i pracowniczymi w różnych strukturach firm i instytucji.

PROGRAM SZKOLENIA

I. ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ ROLI W ORGANIZACJI

1. Otwarcie szkolenia.

2. Przygotowanie podstaw do dalszej części szkolenia, określenie zasad współpracy i omówienie programu warsztatu.

3. Zebranie celów uczestników i konfrontacja ich z celami przewidzianymi na szkoleniu.

4. Wprowadzenie w tematykę pracy zespołowej.

5. Metody budowania samoświadomości w zakresie zarządzania talentami w realiach zawodowych i prywatnych.

II. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

1. Czym jest komunikacja interpersonalna?

2. Psychologiczny model komunikowania się.

3. Rodzaje komunikatów (werbalne, niewerbalne, wokalne).

4. Bariery w komunikacji i sposoby ich przekraczania.

5. Dostosowanie stylu komunikacyjnego do rozmówcy.

6. Kreowanie skutecznej komunikacji w zespole.

III. POJĘCIE ZESPOŁU

1. Kultura organizacyjna w zespole

2. Współpraca zespołowa jako istotny element poprawiający jakość świadczonych usług przez organizację.

3. Postawy sprzyjające współpracy

4. Komunikacja w zespole

5. Jak podnieść efektywność zespołu?

IV. PRACA ZESPOŁOWA. ZASOBY LUDZKIE W MOIM ZESPOLE.

1. Role zespołowe i zasady funkcjonowania zespołu.

2. Charakterystyka zachowania typowego dla każdej z ról.

3. Budowanie współpracującego zespołu

V. ZASADY EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY W KONTEKŚCI WYKONYWANYCH ZADAŃ

1. Kryteria dobrze ustalonego celu

2. Ustalanie celów indywidualnych.

3. Ustalanie celów istotnych dla organizacji.

4. Zarządzanie zespołem do realizacji wspólnego celu.

VI. BUDOWANIE AUTOMOTYWACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU

1. Motywowanie do pracy: wybrane teorie i modele motywacji.

2. Czynniki oddziaływania motywacyjnego i ich charakterystyka.

3. Metody wsparcia i wzmacniania pracowników urzędu pracy przez przełożonych.

VII. STRES PRACOWNIKA I JEGO WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ W ORGANIZACJI.

1. Czym jest stres – mechanizm powstawania stresu i przebieg reakcji stresowej.

2. Pojęcie “stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania

3. Źródła, przyczyny i skutki długotrwałego stresu.

4. Osobowość i stres.

5. Na czym polega „radzenie sobie ze stresem”? Podstawowe strategie i metody radzenia sobie ze stresem i ich efektywność.

VIII. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – STUDIUM PRZYPADKU

1. Utrwalenie nabytych umiejętności.

2. Przekazanie informacji zwrotnych na temat umiejętności i postaw prezentowanych w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

3. Zbudowanie postawy wykorzystywania nowych umiejętności w praktycznych sytuacjach zawodowych.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.