EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
174/23 TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

20-22.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.11.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2455,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2845,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2455,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2845,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2555,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2955,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł - szkolenie

2555,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 2-os. 

2955,00 zł - szkol.+wyż., zakw. w pok. 1-os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie nowoczesnych metod wspomagania osób w życiu zawodowym i osobistym na rynku pracy, nabycie umiejętności stosowania technik skoncentrowanych na rozwiązania w pracy doradczej.

Prowadzący: Psycholog, praktyk biznesu, doradca zawodowy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

Metody pracy: każdy moduł poprzedzony krótkim wykładem upoglądowionym prezentacją multimedialną, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, odgrywanie ról przed kamerą, dyskusja moderowana.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedstawienia podstawowych założeń Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach TSR oraz Coachingu.
– Zapoznanie z metodą coachingu oraz rozwijanie umiejętności coacha, które pozwolą efektywnie pracować z klientem w obszarach wymagających zmiany.
– Koncentracji na rozwiązaniach zamiast na problemach.
– Koncentruje się na przyszłości, a nie na przeszłości.
– Koncentracja na zasobach i mocnych stronach klienta.
– Zasada poufności.
– Otwartość podstawą wzajemnego zaufania.
– Informacja zwrotna jako podstawa inicjowania zmiany.
– Formułowanie kontraktu.
– Uzyskanie zgody na pracę z trudnościami.
– Określenie odpowiedzialności za rezultaty coachingu.
2. Poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia procesu pomagania w podejściu TSR.
– Zaufanie jako podstawa skutecznego pomagania.
– Zasada poufności. Zawieranie kontraktu. Formułowanie kontraktu. Uzyskanie zgody na pracę z trudnościami.
– Określenie odpowiedzialności za rezultaty pracy.
– Otwartość podstawą wzajemnego zaufania.
– Informacja zwrotna jako podstawa inicjowania zmiany.
– Koncentracja na zasobach i mocnych stronach klienta
– Poszukiwania zasobów. Praca na wyjątkach.
3. Rozwijanie umiejętności efektywnej pracy z klientem.
a) Ustalenie i realizacja celów spotkania.
– Poprawne formułowanie celów – niezbędny warunek efektywnej zmiany
– Ustalanie etapów realizacji celów.
– Narzędzia pracy z celami.
– Ustalanie i wykorzystanie wartości wspierających proces realizacji celów.
– Nauczenie się precyzowania wspólnie z klientem jego oczekiwania względem przyszłej pracy i dokonywać podsumowania przebiegu dotychczasowej kariery.
– Praca z klientem w zakresie utrzymywania motywacji podczas poszukiwania pracy.
b) Określanie barier i ustalanie sposobu ich przekraczania.
– Diagnoza poziomu trudności. Metoda Skalowania
– Rola przekonań w procesie generowania zmian.
– Stawianie pytań pozwalających przekraczać własne ograniczenia i zmieniać przekonania.
c) Końcowy bilans pracy.
– Zasady poprawnego formułowania informacji zwrotnej.
– Arkusz umiejętności.
– Samoocena postępów.
4. Nabycie umiejętności skutecznego motywowania klienta do pracy/zmiany.
– Budowanie wewnętrznej motywacji: pytania o ekologię, pytania relacyjne, pytania hipotetyczne
– Dwa kierunki motywacji: do celu i od problemu, rozpoznawanie i wykorzystywanie w procesie angażowania do dokonania zmiany.
5. Wykorzystanie TSR w pracy grupowej.
– Cechy efektywnego i zintegrowanego zespołu. Różnice między grupą i zespołem.
– Fazy rozwoju grupy – ogólna charakterystyka.
– Rozumienie znaczenia procesu grupowego w przebiegu szkolenia i jego wpływu na jednostkę.
– Rola i zadania lidera/trenera na różnych etapach rozwoju zespołu w modelu TSR.
– Komunikowania się w sposób budujący samoocenę i wzmacniający synergię grupy.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.