EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
1201. PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO 1 STYCZNA 2019 R . – AKTUALNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z RODO W 2019 ROKU
1202. OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1203. PROBLEMATYKA MOBBINGU W MIEJSCU PRACY (PRZYCZYNY I SKUTKI) – SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ.
1204. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO
1205. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1206. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE
1207. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE W FIRMACH
1208. OSZUSTWA I NADUŻYCIA W FIRMACH – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE
1209. SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE I SOCJOTECHNIKA JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI O FIRMIE
1210. ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH, METODY WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PROWADZENIA ŚLEDZTWA, PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA ORAZ UMIEJĘTNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ PERSWAZJĄ I OCENĄ ZACHOWAŃ NIEWERBALNYCH ROZMÓWCÓW. METODY POZYSKIWANIA INFORMACJI ORAZ ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI
1211. E-ADMINISTRACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
1212. FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, CZAS PRACY, URLOPY DELEGACJE ORAZ ROZLICZANIE NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2019 ROKU
1213. UMOWY CYWILNO- PRAWNE W PRAKTYCE
1214. PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU KORUPCJI W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
1215. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2019 ROKU
1216. PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W 2019 ROKU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW RODO.
1217. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY WW 2019 ROKU– Z UWZGLĘDNIENIEM NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ KADROWYCH
1218. REKRUTACJA I SELEKCJA – PRAWO I PRAKTYKA
1219. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1220. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W URZĘDZIE/FIRMIE PO ZMIANACH W 2019 ROKU
1221. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
1222. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W 2019 R.
1223. KADRY W URZĘDZIE/ FIRMIE – PODSTAWOWE ZASADY I PROCEDURY RODO W PRACY KADROWEGO – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM W STOSOWANIU PRZEPISÓW PRAWA PRACY.
1224. OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY
1225. KOMISJA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU PZP.
1226. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANIZACJI (URZĘDZIE/INSTYTUCJI/FIRMIE)
1227. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ UMOWY CYWINOPRAWNE
1228. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
1229. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE
1230. PRAKTYCZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH 2019