EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
1201/23 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W FIRMACH I INSTYTUCJACH
1202/23 PRAWO PRACY WG KODEKSU PRACY DLA FIRM I INSTYTUCJI W PRAKTYCE
1203/23 PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W URZĘDACH ADMINISTRACJI ORAZ JST W 2023 ROKU
1204/23 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
1205/23 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
1206/23 UMOWY CYWILNO- PRAWNE W PRAKTYCE
1207/23 MOBBING I DYSKRYMINACJA W PRAKTYCE – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYMAGANE PROCEDURY W MIEJSCU PRACY
1208/23 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW
1209/23 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1210/23 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1211/23 SKARGI I PETYCJE – ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
1212/23 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU KORUPCJI W URZĘDACH / FIRMACH ORAZ INSTYTUCJACH
1213/23 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH/RODO
1214/23 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W PRAKTYCE
1215/23 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE
1216/23 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1217/23 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG. NORM ISO/IEC27001 – DOSKONALENIE PROCESU ORAZ PROCEDUR
1218/23 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1219/23 PRAWO PRACY W PRAKTYCE, RUCH KADROWY ORAZ BHP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2022 ORAZ 2023 ROKU
1220/23 AGENCJE ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023
1221/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W ŚWIETLE USTAWY KPA WRAZ Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ: E-DORĘCZENIA/ E-PUAP/ PUE ZUS ORAZ PLATFORMY PRACA.GOV.PL
1222/23 CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI – CYFROWE ROZWIĄZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (PODPIS ELEKTRONICZNY, PROFIL ZAUFANY, PLATFORMA EPUAP, E-DOWÓD)
1223/23 WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ OD 21 LUTEGO 2023r. ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO W FIRMACH I INSTYTUCJACH.
1224/23 OBOWIĄZKI URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2019/1937 Z 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA PRACY, FINANSÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UE
1225/23 ZWROT NIENALEŻENIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ/WINDYKACJA. PRAWO EGZEKUCYJNE W URZĘDACH PRACY W 2023 ROKU
1226/23 ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE W 2023 R. – DOSKONALENIE WARSZTATU ADMINISTRATORA