EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Fundusze UE
501/20 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZESPOŁEM PROJEKTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD W 2020 ROKU
502/20 “OD POMYSŁU DO REALIZACJI”- WARSZTAT APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2014-2020 ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PERSPEKTYWY 2021-2027 – POD OKIEM EKSPERTA OCENIAJĄCEGO PROJEKTY.
503/20 ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE SL2014
504/20 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW – CO I JAK PRZYGOTOWAĆ, O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W TRAKCIE REALIZACJI, PODCZAS KONTROLI. NAJCZĘSTSZE BŁĘBY W REALIZACJI PROJEKTÓW
505/20 RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM.
506/20 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYSTĘPOWANIA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
507/20 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH POWER I RPO WP 2014-2020
508/20 KONTROLA/AUDYT – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE – AKTUALNE PROBLEMY
509/20 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
510/20 PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI W SYSTEMIE WDRAŻANIA PO WER I RPO WP 2014-2020
511/20 PRACOWNICY DS. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW A PRAKTYCZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014 – 2020 ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH
512/20 POMOC PUBLICZNA W RPO, PROJEKTY INWESTYCYJNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – PRAKTYKA STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – szkolenie dla pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz agencji wdrażających RPO
513/20 POMOC PUBLICZNA – PROJEKTY MIĘKKIE (EFS – WUP, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE) – PRAKTYKA STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, 2014-2020
514/20 WERYFIKACJA ORAZ KONTROLA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS W SEKTORZE ROLNICTWA ORAZ RYBOŁÓWSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROW, 2014-2020