EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Fundusze UE
501/24 KOSZTY UPROSZCZONE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027
502/24 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027
503/24 OSZUSTWA I KORUPCJA – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE – AKTUALNE PROBLEMY 2021-2027
504/24 ZASADY HORYZONTALNE, W TYM: RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM 2021-2027
505/24 REALIZACJA PROJEKTU PUP Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
506/24 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ORAZ ZESPOŁEM PROJEKTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD W PERSPEKTYWIE 2021-2027
507/24 INSTRUMENTY FINANSOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYSTĘPOWANIA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 2021-2027
508/24 ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE CST2021 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
509/24 REALIZACJA PROJEKTÓW W AKTUALNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EFS+ i EFRR
510/24 KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW PUP Z UWZGLĘDNIENIEM WYPŁAT WPARCIA W RAMACH ART. 15 ZZB, 15 ZZC I 15 ZZE USTAWY COVIDOWEJ
511/24 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW FINANSOWANYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FINANSOWANIA FUNDUSZY EFS +, EFRR, FS, W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021 – 2027
512/24 ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH POWER Z WYKORZYSTANIEM STAWEK JEDNOSTKOWYCH
513/24 ISTOTA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO W KONTEKŚCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
514/24 PROJEKTY POZAKONKURSOWE PUP WSPÓŁFINANSOWANE ZE SRODKÓW EFS – REALIZACJA I ROZLICZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
515/24 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI
516/24 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
517/24 KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH. DOŚWIADCZENIA PERSPEKTYWY 2014-2020 – BAZĄ REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI I AUDYTU 2021- 2027. KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK
518/24 KONTROLA PROJEKTÓW W OPARCIU O WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI REALIZACJI PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027 Z WYKORZYSTANIEM CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (CST 2021)
519/24 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW B+R REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W UE W PERSPEKTYWIE 2021 – 2027
520/24 ZASADY HORYZONTALNE W PROJEKTACH EFS+ PERSPEKTYWA 2021-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE
521/24 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W PROJEKTACH NOWEJ PESPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027
522/24 UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH UNIJNYCH ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURECYJNOŚCI, PRACA Z BAZA KONKURECYJNOŚCI. JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW SKUTKUJĄCYCH KOREKTAMI FINANSOWYMI – WARSZTATY PRAKTYCZNE
523/24 INSTRUMENTY FINANSOWE W PERSPEKTYWIE 2021 – 2027. KONTROLE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI U POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ MENEDŻERA FUNDUSZY
524/24 KONTROLA BENEFICJENTÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021 – 2027
525/24 WSZYSTKO O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W FUNDUSZACH UNIJNYCH – WYKRYWANIE I KORYGOWANIE A COVID-19
526/24 KONTROLA PROJEKTÓW B+R DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE REALIZOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027, WARSZTATY PRAKTYCZNE
527/24 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KPO – ZASADY HORYZONTALNE, KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW