EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświata
1001/24 DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY, PRZEDSZKOLA/ W ROLI PRACODAWCY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM, CEREMONIAŁEM ORAZ PROCEDURAMI W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH
1003/24 PRAWO PRACY W PRAKTYCE, RUCH KADROWY ORAZ BHP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2023 ORAZ 2024 ROKU
1004/24 ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ORAZ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2024 R.
1005/23 NOWE ZADANIA ORAZ STANDARDY DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2024 ROKU
1006/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI –KURS NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
1007/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ROZSZERZONY KURS DRUGIEGO STOPNIA
1008/24 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
1009/24 JĘZYK MIGOWY W OBSŁUDZE KLIENTA – KURS PODSTAWOWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU
1010/24 KURS JĘZYKA MIGOWEGO – ROZSZERZONE SŁOWNICTWO J.MIGOWEGO NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z WADĄ SŁUCHU
1011/24 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE . UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW
1012/24 CELE I ICH OPERACJONALIZACJA W ASPEKCIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1013/24 SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1014/24 WYNAGRADZANIA, CZAS PRACY, URLOPY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
1015/24 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
1016/24 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ
1017/24 WYCHOWAWCY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH – ZASADY KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WYCHOWAWCY/OPIEKUNA WOBEC PODOPIECZNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ