EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Audyt i Kontrola, Psychologia Kontroli
01/20 METODYKA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO/AUDYTU W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2020 ROKU
02/20 ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLNEJ/AUDYTU ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2020 ROKU
03/20 DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ ORAZ W AUDYCIE
04/20 DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI – DOKUMENTACJA KONTROLNA
05/20 KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W 2020 ROKU
06/20 KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2020 ROKU
07/20 POSTĘPOWANIE KONTROLNE W PRAKTYCE W 2020 ROKU, DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
08/20 KONTROLA WEWNĘTRZNA/AUDYT PROCESÓW KSIĘGOWYCH W INSTYTUCJI/FIRMIE
09/20 KONTROLA/AUDYT DOKUMENTACJI I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ WYBRANYCH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W FIRMIE
10/20 KONTROLA/AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI UJMOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM FIRMY/INSTYTUCJI
11/20 MOBBING I DYSKRYMINACJA W INSTYTUCJI/FIRMIE – KONTROLA / AUDYT W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PROCEDUR ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU MOBBINGU
12/20 KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO(INSTYTUCJACH I FIRMACH) W 2020 ROKU
13/20 KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE RODO W URZĘDZIE / FIRMIE/INSTYTUCJI.
14/20 POSTĘPOWANIE KONTROLNE, DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
15/20 DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK AUDYTOWANIA I KONTROLI
16/20 WARSZTATY KONTROLERSKIE W 2020 ROKU – DOSKONALENIE KWALIFIKACJI
17/20 KONTROLA/AUDYT W PROCESIE PRODUKCJI – CIĄGŁOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ- WARSZTATY 2020
18/20 KONTROLA/AUDYT W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH/FIRMACH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW W 2020 ROKU
19/20 INTERPERSONALNE I OSOBOWOŚCIOWE KOMPETENCJE W ZAWODZIE KONTROLERA. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTROLI ORAZ RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKIEM KONTROLI A OSOBĄ KONTROLOWANĄ
20/20 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
21/20 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW – CO I JAK PRZYGOTOWAĆ, O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W TRAKCIE REALIZACJI, PODCZAS KONTROLI. NAJCZĘSTSZE BŁĘBY W REALIZACJI PROJEKTÓW
22/20 ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH, METODY WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PROWADZENIA ŚLEDZTWA, PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA ORAZ UMIEJĘTNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ PERSWAZJĄ I OCENĄ ZACHOWAŃ NIEWERBALNYCH ROZMÓWCÓW. METODY POZYSKIWANIA INFORMACJI ORAZ ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI
23/20 SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE I SOCJOTECHNIKA JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI O FIRMIE
24/20 OSZUSTWA I NADUŻYCIA W FIRMACH – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE
25/20 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE W FIRMACH
26/20 KONTROLA W SŁUŻBIE ZDROWIA -METODYKA I TECHNIKI KONTROLI DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA KONTROLNE W SŁUŻBIE ZDROWIA/NFZ
27/20 UMIEJĘTNOSCI PSYCHOLOGICZNE NIEZBĘDNE W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ