EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Audyty i kontrola
01/22 METODYKA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO/AUDYTU W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2022 ROKU
02/22 ORGANIZACJA PROCESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ /AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2022 ROKU
03/22 DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ ORAZ W AUDYCIE
04/22 DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI – DOKUMENTACJA KONTROLNA
05/22 KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI W 2022 ROKU
06/22 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE W 2022 ROKU – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
07/22 KONTROLA WEWNĘTRZNA/AUDYT PROCESÓW KSIĘGOWYCH W INSTYTUCJI/FIRMIE
08/22 KONTROLA/AUDYT DOKUMENTACJI I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ WYBRANYCH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W FIRMIE
09/22 KONTROLA/AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI UJMOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM FIRMY/INSTYTUCJI
10/22 MOBBING I DYSKRYMINACJA W INSTYTUCJI/FIRMIE – KONTROLA / AUDYT W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PROCEDUR ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU MOBBINGU
11/22 KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE 2022 ROKU WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
12/22 KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE RODO W URZĘDZIE / FIRMIE/INSTYTUCJI W 2022 ROKU
13/22 KONTROLA I KONTROLER W PRAKTYCE – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
14/22 STANDARDY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W KONTROLI I AUDYCIE
15/22 PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG PROCESÓW KONTROLNYCH / AUDYTOWYCH W PRAKTYCE
16/22 KONTROLA WENĘTRZNA /AUDYT PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – CIĄGŁOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ- WARSZTATY 2022 ROKU
17/22 KONTROLA/AUDYT W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH/FIRMACH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW W 2022 ROKU
18/22 KONTROLER / AUDYTOR – PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W WYKONYWANIU ZAWODU
19/22 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
20/22 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EU
21/22 KONTROLA/AUDYT W 2022 ROKU -CZYNNOŚCI KONTROLNE, ZBIERANIE DOWODÓW, USTALANIE WYNIKI KONTROLI
22/22 ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM METOD POZYSKIWANIA INFORMACJI ORAZ ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI W 2022 ROKU
23/22 WYWIAD GOSPODARCZY, SOCJOTECHNIKA ORAZ INNE NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI O FIRMIE
24/22 OSZUSTWA I NADUŻYCIA W FIRMACH – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE W 2022 ROKU
25/22 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE W FIRMACH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOŻLIWOŚCIOM ICH POWSTANIA
26/22 METODYKA I TECHNIKI KONTROLI OLNE W SŁUŻBIE ZDROWIA /NFZ / PFRON – WZMACNIANIE KOMPETENCJI KONTROLERSKICH
27/22 KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE KONTROLERA/AUDYTORA A EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ KONTROLI/AUDYTU
28/22 AUDYT ŚLEDCZY UWZGLĘDNIENIEM WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
29/22 KONTROLE PROWADZONE W SŁUZBIE ZDROWIA/NFZ/PFRON – ASPEKTY PRAWNE I MERYTORYCZNE W 2022 ROKU
30/22 KONTROLA W PRAKTYCE – PRZYGOTOWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE KONTROLNE
31/22 KRADZIEŻ PRACOWNICZA – CZYLI JAK ZGODNIE Z PRAWEM KONTROLOWAĆ PRACOWNIKA
32/22 SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE I INWIGILACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU FIRM
33/22 AUDYTOR – ORGANIZACYJNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W WYKONYWANIU AUDYTU