EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Audyty i kontrola
01/23 METODYKA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO/AUDYTU W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2023 ROKU
02/23 ORGANIZACJA PROCESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ /AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJI/FIRMIE W 2023 R.
03/23 DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ ORAZ W AUDYCIE
04/23 DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI – DOKUMENTACJA KONTROLNA
05/23 KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2023 R.
06/23 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE W 2023 R. – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
07/23 KONTROLA WEWNĘTRZNA/AUDYT PROCESÓW KSIĘGOWYCH W INSTYTUCJI/FIRMIE
08/23 KONTROLA/AUDYT DOKUMENTACJI I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ WYBRANYCH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W FIRMIE
09/23 KONTROLA/AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI UJMOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM FIRMY/INSTYTUCJI
10/23 MOBBING I DYSKRYMINACJA W INSTYTUCJI/FIRMIE – KONTROLA / AUDYT W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PROCEDUR ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU MOBBINGU
11/23 KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE 2023 ROKU WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
12/23 KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE RODO W URZĘDZIE / FIRMIE/INSTYTUCJI W 2023 ROKU
13/23 KONTROLA I KONTROLER W PRAKTYCE – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
14/23 STANDARDY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W KONTROLI I AUDYCIE
15/23 PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG PROCESÓW KONTROLNYCH / AUDYTOWYCH W PRAKTYCE
16/23 KONTROLA WENĘTRZNA /AUDYT PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – CIĄGŁOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
17/23 KONTROLA/AUDYT W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH/FIRMACH W 2023 ROKU
18/23 KONTROLER / AUDYTOR – PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W WYKONYWANIU ZAWODU
19/23 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
20/23 KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EU
21/23 KONTROLA/AUDYT W 2023 ROKU – CZYNNOŚCI KONTROLNE, ZBIERANIE DOWODÓW, USTALANIE WYNIKI KONTROLI
22/23 ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM METOD POZYSKIWANIA INFORMACJI ORAZ ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI W 2023 ROKU
23/23 WYWIAD GOSPODARCZY, SOCJOTECHNIKA ORAZ INNE NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI O FIRMIE
24/23 OSZUSTWA I NADUŻYCIA W FIRMACH – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE W 2023 ROKU
25/23 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE W FIRMACH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOŻLIWOŚCIOM ICH POWSTANIA
26/23 METODYKA I TECHNIKI KONTROLNE W OCHRONIE ZDROWIA /NFZ / PFRON – WZMACNIANIE KOMPETENCJI KONTROLERSKICH
27/23 KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE KONTROLERA/AUDYTORA A EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ KONTROLI/AUDYTU
28/23 AUDYT ŚLEDCZY UWZGLĘDNIENIEM WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
29/23 KONTROLE PROWADZONE W OCHRONIE ZDROWIA/NFZ/PFRON – ASPEKTY PRAWNE I MERYTORYCZNE W 2023 ROKU
30/23 KONTROLA W PRAKTYCE – PRZYGOTOWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE KONTROLNE
31/23 KRADZIEŻ PRACOWNICZA – CZYLI JAK ZGODNIE Z PRAWEM KONTROLOWAĆ PRACOWNIKA
32/23 SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE I INWIGILACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU FIRM
33/23 AUDYTOR – ORGANIZACYJNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W WYKONYWANIU AUDYTU
34/23 KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH. DOŚWIADCZENIA PESPEKTYWY 2014-2020 – BAZĄ REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI I AUDYTU 2021- 2027. KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK
35/23 KONTROLA PROJEKTÓW W OPARCIU O WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI REALIZACJI PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027 Z WYKORZYSTANIEM CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (CST 2021)
36/23 KONTROLA WEWNĘTRZNA / AUDYT ŚLEDCZY W ZAKRESIE WYKRYWANIA OSZUSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W FIRMACH/INSTYTUCJACH
37/23 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO. KONTROLA WEWNĘTRZNA / AUDYT ŚLEDCZY W ZAKRESIE WYKRYWANIA OSZUSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W FIRMACH/INSTYTUCJACH
38/23 OBOWIĄZKI URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2019/1937 Z 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA PRACY, FINANSÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UE
39/23 WARSZTATY KONTROLERSKIE WG NAJNOWSZYCH STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH