EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy
101/23 USTAWA O EKONOMII SPOŁECZNEJ – INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i ŚRODKÓW PFRON Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS
102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH
103/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.
104/23 ZADANIA URZĘDÓW PRACY W FINANSOWYCH OBSZARACH DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEJ I POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W 2023 ROKU
105/23 ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ URZĘDY PRACY W PRAKTYCE W 2023 ROKU
106/23 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE. UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW
107/23 KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO W PRAKTYCE PUP
108/23 E-DORĘCZENIA – ZMIANY W KPA W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTORNICZNYCH – W REALIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
109/23 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU
110/23 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDU PRACY W 2023 ROKU
111/23 KONTROLA ZEWNĘTRZNA / WIZYTY MONITORUJĄCE W 2023 ROKU PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY – PRAWO I PRAKTYKA
112/23 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROZLICZANIE ICH WYKORZYSTANIA, ROZLICZANIE PODATKU VAT, POMOC DE MINIMIS
113/23 WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY
114/23 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2023 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
115/23 PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2023 ROKU – PRZYZNAWANIE, ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW, POMOC PUBLICZNA ORAZ ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW
116/23 DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY W 2023 ROKU
117/23 REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY – ZMIANY ZAWARTE W PROJEKCIE USTAWY O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
118/23 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W 2023 ROKU. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, FORMY WSPARCIA PRZYZNAWANE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ- AKTUALNY STAN PRAWNY
119/23 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2023 R. PROCEDURY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W NOWYCH PRZEPISACH I PROPOZYCJACH ZMIAN.
120/23 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2023 R. ZNACZĄCE ZMIANY ZWIĄZANE Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRACODAWCÓW I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROCEDURAMI ZATRUDNIENIOWYMI W FIRMIE/INSTYTUCJI
121/23 AKTYWIZACJA I ADAPTACJA KLIENTÓW PRZEZ DORADCĘ DS. ZATRUDNIENIA I DORADCĘ ZAWODOWEGO PUP W ODNIESIENIU DO ZMIAN USTAWOWYCH
122/23 DORADCA DS. ZATRUDNIENIA I DORADCA ZAWODOWY WOBEC ZADAŃ I WYZWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NOWEJ USTAWY. WARSZTATY IPD
123/23 ELEMENTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA POŚREDNIKÓW PRACY/DORADCÓW DS. ZATRUDNIENIA PUP
124/23 PROFESJONALNY DORADCA ZAWODOWY PUP
125/23 EFEKTYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG RYNKU PRACY PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ZMIAN
126/23 PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I INNYMI PARTNERAMI RYNKU PRACY W UJĘCIU OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN
127/23 SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO – PRAKTYCZNY WARSZTAT KOMPETENCJI W 2023 ROKU
128/23 EFEKTYWNA REALIZACJA OFERT PRACY ORAZ NOWOCZESNYCH METOD REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU PANDEMII ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERENIE UKRAINY
129/23 NOWE ZADANIA POŚREDNICTWA PRACY W 2023 R. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I OSOBAMI ZAREJESTROWANYMI. SELEKCJE I DOBORY KANDYDATÓW – USTAWA O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2023.
130/23 KLIENT INDYWIDUALNY ORAZ INSTYTUCJONALNY W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU – SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
131/23 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W 2023 ROKU
132/23 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2023 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
135/23 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+
136/23 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI
137/23 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PUP
138/23 ZARZĄDZANIE URZĘDEM PRACY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY
139/23 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W 2023 R.
140/23 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
141/23 UMOWY W URZĘDZIE PRACY – PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA I ZABEZPIECZANIA UMÓW PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW.
142/23 SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – OBIEG DOKUMENTÓW Z ZAKRESU REALIZACJI FUNDUSZU PRACY ORAZ WYDATKOWANIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW W URZĘDZIE PRACY -STAN PRAWNY 2023 R.
143/23 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
144/23 TECHNIKI NEGOCJACJI DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU W OSIĄGANIU SUKCESU W PRACY Z KLIENTAMI I PRACODAWCAMI
145/23 ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)– CZĘŚĆ 1
146/23 PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNDUSZEM PRACY – CZĘŚĆ 2
147/23 ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU – WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNUDSZEM PRACY – CZĘŚĆ 3
148/23 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W FIRMACH I INSTYTUCJACH W 2023 ROKU
149/23 RODO W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU ODNIESIENIU DO PRACOWNIKÓW, OSÓB ZAREJESTROWANYCH W UP, KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ UP
150/23 ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK
151/23 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023 R., POZ. 735) W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
152/23 PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O USTAWĘ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ USTAWĘ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
153/23 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPIS OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ – NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
154/23 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZEŃ ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W OPARCIU O AKTUALNE PRZEPISY PRAWA, Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W 2023 ROKU
155/23 ŚCISŁA WSPÓŁPRACA ORGANÓW – URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA Z 13.01.2023 R. O ZMIANIE USTAWY O POMOCY OB. UKRAINY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW)
156/23 SKUTECZNY POŚREDNIK / DORADCA KLIENTA – PROFESJONALNY SPECJALISTA WSPÓŁPRACUJĄCY Z PRACODAWCĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY- AKTUANY STAN PRAWNY
157/23 RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FUNDUSZ PRACY W URZĘDACH PRACY W 2023 ROKU
159/23 SKUTKI DUŻEJ NOWELIZACJI EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ EGZEKUCJI SĄDOWEJ DLA URZĘDÓW PRACY I INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
160/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH
161/23 ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ INNE CELE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
162/23 PIT ZA 2022 ORAZ ROZLICZENIOWO – PODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY – PŁATNIKA NA ZAKOŃCZENIE 2022 ROKU ORAZ ZMIANY NA ROK 2023
163/23 KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ DOKUMENTACJI
164/23 POLSKI ŁAD – ZMIANY W 2022 ROKU W ZAKRESIE: WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW, SKŁADEK, PODATKÓW, OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK, INTERPRETACJA PRZEPISÓW
165/23 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
166/23 DOTACJA, REFUNDACJA – OD PODSTAW. DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – WNIOSEK, UMOWA, ROZLICZENIE, REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY
167/23 SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
168/23 NOWOCZESNE NARZĘDZIA PROMOCJI USŁUG RYNKU PRACY GWARANCJĄ SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ PUP
169/23 ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
170/23 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY
171/23 STAŻE W 2023- REALIZACJA STAŻY W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY
172/23 PFRON-URZĄD PRACY – OBSŁUGA SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY, POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
173/23 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
174/23 TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR
175/23 JOB -COACHING JAKO EFEKTYWNA METODA POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO W PUPOWOCZESNE NARZĘDZIE W PRACY Z KLIENTEM URZĘDU PRACY
176/23 AGENCJE ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023
177/23 URZĘDY PRACY 2023 – ZMIANY W ZAKRESIE DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTOWANEJ USTAWY O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
178/23 PRACE INTERWENCYJNE i ROBOTY PUBLICZNE W 2023 ROKU – REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2023 ROKU, METODOLOGIA ROZLICZANIA REFUNDACJI MIESIĘCZNYCH i ZA CO-DRUGI MIESIĄC. ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTÓW
179/23 WSPÓLNOTOWE PRAWO KONKURENCJI, W TYM POMOC DE MINIMIS, W INSTRUMENTACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
180/23 ABC PODSTAW REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023R., POZ. 735) ORAZ AKTAMI WYKONAWCZYMI
181/23 UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE DORADCY ZAWODOWEGO W ZAKRESIE PORADNICTWA GRUPOWEGO
182/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W ŚWIETLE USTAWY KPA WRAZ Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ: E-DORĘCZENIA/ E-PUAP/ PUE ZUS ORAZ PLATFORMY PRACA.GOV.PL
183/23 CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI – CYFROWE ROZWIĄZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (PODPIS ELEKTRONICZNY, PROFIL ZAUFANY, PLATFORMA EPUAP, E-DOWÓD)
184/23 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W KREOWANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUP
185/23 WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ OD 21 LUTEGO 2023r. ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO W FIRMACH I INSTYTUCJACH.
186/23 POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z EFS+ NA LATA 2021–2027(WUP, PUP)
187/23 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
188/23 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ
189/23 OBOWIĄZKI URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2019/1937 Z 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA PRACY, FINANSÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UE
190/23 ZASADY HORYZONTALNE W PROJEKTACH EFS+ PERSPEKTYWA 2021-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE
191/23 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW FINANSOWANYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FINANSOWANIA FUNDUSZY EFS +, EFRR, FS, W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021 – 2027
192/23 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W PROJEKTACH NOWEJ PESPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027
193/23 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPIS OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
194/23 MOTYWOWANIE DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCI – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE/FIRMIE
195/23 REALIZACJA BONU ZATRUDNIENIOWEGO W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2023 ROKU, ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTU
196/23 INFORMACJA STAROSTY W RAMACH REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY. TRUDNE PRZYPADKI- OFERTY BEZ WYMAGAŃ ORAZ PRÓBY OUTSOURCINGU
197/23 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2023R.- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ