EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy
101. REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W URZĘDZIE PRACY – AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY W 2020 ROKU
102. REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – EWIDENCJA – ŚWIADCZENIA WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW W 2020 ROKU
103. ZADANIA PRACOWNIKÓW REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ W URZĘDACH PRACY W ODNIESIENIU DO OSÓB POLSKIEGO I ZAGRANICZNEGO POCHODZENIA W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
104. REJESTRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE(W PUP), KOORDYNACJA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2020 ROKU
105. INFORMACJA STAROSTY W DOBIE WYMAGAJĄCEGO RYNKU PRACOWNIKA. ROLA DORADCY KLIENTA PRZY PRZEPROWADZANIU TESTU RYNKU PRACY – STAN PRAWNY 2020 I LATA NASTĘPNE
106. LEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE (POBYTY, PRACA, WNIOSKI, FORMALNOŚCI) – W 2020 ROKU
107. COVID-19 A POBYT I PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE (PRZEPISY TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, WYTYCZNE MINISTERSTWA, KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE PROCEDUR W URZĘDACH PRACY)
108. STAŻE ORAZ BONY STAŻOWE W 2020 ROKU W PRAKTYCE PUP – PROCEDURY, ZAWIERANIE UMÓW, EFEKTYWNOŚĆ
109. ZASADY ORGANIZACJI I MONITOROWANIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2020 ROKU Z UWZGLEDNIENIEM POMOCY DE MINIMIS – WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I AKTÓW WYKONAWCZYCH.
110. PRZYZNAWANIE BEZROBOTNYM DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA UTWORZONEGO STANOWISKA PRACY W 2020 ROKU – Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ VAT ORAZ ZWROTU NIENALNYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ UDZIELANEJ POMOCY DE MINIMIS
111. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W 2020 ROKU. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, FORMY WSPARCIA PRZYZNAWANE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ- OBECNY STAN PRAWNY.
112. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W 2020 ROKU W ŚWIETLE ZADAŃ POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA GRUNCIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ USTAWY O REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
113. PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2020 ROKU– KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ ZASAD ORGANIZACJI I MONITOROWANIA ZAWIERANYCH UMÓW ORAZ POMOCY DE MINIMIS
114. WINDYKACJA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PRZYPISANYCH DO ZWROTU – WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW PUP W 2020 ROKU
115. ROZLICZENIA PUP Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2020 ROKU – WERYFIKACJA NADPŁAT W ZUS
116. POMOC DE MINIMIS 2020 – REALIZACJA UMÓW OBJĘTYCH POMOCĄ DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W 2020 R.
117. KFS 2020 – PODWYŻSZENIE I UZUPEŁNIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2020
118. DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO – KOMPETENTY I GODNY ZAUFANIA PARTNER WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA PRACODAWCY W 2020 ROKU
119. DORADCA KLIENTA – EKSPERT W SKUTECZNEJ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W 2020 ROKU
120. DORADCA KLIENTA SPECJALISTA W ASPEKCIE WYZWAŃ W 2020 ROKU- WARSZTAT DOSKONALĄCY DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW.
121. MARKETING USŁUG RYNKU PRACY w 2020 ROKU – KLUCZOWYM ELEMENTEM BUDUJĄCYM WIZERUNEK URZĘDU PRACY JAKO NOWOCZESNEJ I SKUTECZNEJ W DZIAŁANIACH INSTYTUCJI
122. “OD POMYSŁU DO REALIZACJI”- WARSZTAT APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2014-2020 ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PERSPEKTYWY 2021-2027 – POD OKIEM EKSPERTA OCENIAJĄCEGO PROJEKTY.
123. ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE SL2014
124. KONTROLA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW PUP – CO I JAK PRZYGOTOWAĆ, O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W TRAKCIE REALIZACJI, PODCZAS KONTROLI. NAJCZĘSTSZE BŁĘBY W REALIZACJI PROJEKTÓW
125. NOWOCZESNE WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI COACHINGOWYCH W PROCESIE AKTYWIZACYJNYM. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PSZ PEŁNIĄCYCH ROLĘ DORADCY KLIENTA
126. TECHNIKI NEGOCJACJI DLA PRACOWNIKÓW CAZ W OSIĄGANIU SUKCESU W PRACY Z KLIENTAMI I PRACODAWCAMI
127. NOWOCZESNA I EFEKTYWNA METODA REALIZACJI IPD PRZY POMOCY NARZĘDZI COACHINGOWYCH
128. JOB -COACHING JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE W PRACY Z KLIENTEM URZĘDU PRACY
129. INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM URZĘDU PRACY
130. CAZ 2020 – WSPÓŁPRACA W CAZ MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO (DOBÓR OFERTY PRACY, DORADCA KLIENTA A INSTRUMENTY RYNKU PRACY, PROCEDURY, ROZLICZENIE DOKUMENTACJI W SYSTEMIE)
131. PRAWIDŁOWY ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE I ZNOWELIZOWANE PRZEPISY KPA W 2020 R., USTAW POWIĄZANYCH I AKTÓW WYKONAWCZYCH – WARSZTAT PRAKTYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ORAZ DANYCH POZYSKANYCH Z ZUS
132. TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
133. MAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021 ROKU. OBOWIĄZKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ URZĘDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W ZWIĄZKU Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄŻUJĄCYM OD 01 STYCZNIA 2021 R.
134. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W 2020 R. W KONTEKŚCIE WYKONYWANYCH ZADAŃ Z USTAWY O PROMOCJI I (…)
135. KONTROLE ZEWNĘTRZNE – PROCEDURY POSTĘPOWANIA, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ URZĘDY PRACY W 2020 ROKU
136. KONTROLE ZEWNĘTRZNE/WIZYTY MONITORUJĄCE W 2020 ROKU WYKONYWANE PRZEZ URZĘDY PRACY – PRZEPISY PRAWNE I PRAKTYKA
137. SKUTECZNE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I ZESPOŁEM PROJEKTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD W 2020 ROKU
138. REALIZACJA PROJEKTOW PRZEZ PUP W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
139. PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (TSR) – NOWOCZESNA METODA PRACY Z KLIENTEM
140. TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR
141. MOTYWOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO ZMIANY POSTAW NA RYNKU PRACY
142. STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
143. METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
144. KOMPENDIUM WIEDZY PROFESJONALNEGO DORADCY KLIENTA W 2020 ROKU – WARSZTAT DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH, POŚREDNIKÓW PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS.PROGRAMÓW – NOWOCZESNE PODEJŚCIE
145. STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2020 ROKU
146. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
147. JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ, ROZLICZAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZYZNAWANE Z PFRON OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ UDZIELANY PRACODAWCOM ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?
148. PUBLIC RELATIONS W NOWOCZESNYM URZĘDZIE PRACY WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)
149. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2020 ROKU
150. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W 2020 ROKU – UREALNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM WEDŁUG ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW W 2020 ROKU
151. INNOWACYJNE METODY SKUTECZNEJ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
152. SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
153. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
154. POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW RYNKU PRACY PRZY WYKORZYSTANIU ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO MRPIPS-02, ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO MRPIPS-01 ORAZ USŁUGI ZUS U4
155. ZAŁOŻENIA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” W ASPEKCIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
156. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2020 R.
157. NOWE PODEJŚCIE DO KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ URZĘDY PRACY KONTROLE ZEWNĘTRZNE U PRACODAWCÓW PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW – PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY WEDŁUG NOWEJ USTAWY „PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW(TZW. KONSTYTUCJA DLA BIZNESU)”
158. PRAWIDŁOWY ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE I ZNOWELIZOWANE PRZEPISY KP, KC, KPA, USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, RODO I DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
159. PRAWIDŁOWA REALIZACJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWIERANYCH Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI I PRACODAWCAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY I AKTÓW WYKONAWCZYCH. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZWROTU DOTACJI I REFUNDACJI – WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I ORZECZNICTWO SĄDÓW W TYM ZAKRESIE
160. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH – Kompendium wiedzy dla doradców zawodowych
161. WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWANIE MOTYWACJI ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRZY UŻYCIU INNOWACYJNYCH NARZĘDZI
162. INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI
163. KOMPETENTNA OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z UPOŚLEDZENIEM W URZĘDZIE PRACY
164. PROFESJONALNE REDAGOWANIE PISM SŁUŻBOWYCH I URZĘDOWYCH
165. ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2020 ROKU WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)– CZĘŚĆ 1
166. PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2020 ROKU WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNDUSZEM PRACY – CZĘŚĆ 2
167. ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2020 ROKU– WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNUDSZEM PRACY – CZĘŚĆ 3
168. UMIEJĘTNOSCI PSYCHOLOGICZNE NIEZBĘDNE W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ
169. RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FUNDUSZ PRACY 2020 ROKU W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY – EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH
170. PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
171. DORADCA KLIENTA JAKO PROFESJONALISTA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W 2020 ROKU
172. INDYWIDUALNY PLANU DZIAŁANIA – PRAWIDŁOWA REALIZACJA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
173. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
174. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI, ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA ORAZ SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ REALIZACJI OFERT PRACY
175. ZMIANY NA RYNKU PRACY W 2020 R. – JAK SKUTECZNIE REALIZOWAĆ ZADANIA I OSIĄGAĆ WYSOKIE WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY. NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY
176. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I FUNDUSZU PRACY, BILANS 2019, INWENTARYZACJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY
177. PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W 2020 ROKU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW RODO W ŚWIETLE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
178. ZADANIE PUP WEDŁUG TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH – STAN PRZEPISÓW PO 01.06.2020 R.
179. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCA W PUP-NOWOŚĆ TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 A CUDZOZIEMCY
180. ZAMÓWIENIA 2020 W OKRESIE COVID-19 – NOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZASADNICZA ZMIANA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, ZAMÓWIENIA W OKRESIE COVID-19
181. REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – NOWE ROZPORZĄDZENIE I ZMIANY OD 15 KWIETNIA 2020 ROKU, AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY
182. DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO JAKO PARTNER WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA PRACODAWCY – NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED DORADCĄ KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO W 2020 ROKU W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKIEM PRACY ORAZ COVID 19
183. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W PRAKTYCE PUP
184. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W PRACY DORADCY KLIENTA PUP
185. DORADCA KLIENTA – WARSZTATY DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DORADCY KLIENTA: POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO, SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW – DOSTOSOWUJĄCE JE DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY
186. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W KONTEKŚCIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPISU OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH – PRAKTYKA, PROBLEMY INTERPRETACYJNE
187. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2020 – OBOWIĄZKI PRACODAWCY
188. NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R. W URZĘDACH PRACY
189. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ BIP