EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy
101/24 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023R., POZ. 735 Z PÓŹN. ZM.) W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
102/24 ROLA I ZADANIA DZIAŁU EWIDECJI I REJESTRACJI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY – OD REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PO UTRATĘ STAUSU BEZROBOTNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
103/24 PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O USTAWĘ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ USTAWĘ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
104/24 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPIS OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
105/24 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2024 ROKU. SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z WOJNĄ. PROPOZYCJA ZMIAN- OMÓWIENIE PRZEPISÓW PROJEKTU NOWEJ USTAWY O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW.
106/24 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W ROKU 2024R. WPŁYW PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ WOJNY W UKRAINIE NA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. NAJNOWSZE PROPOZYCJE ZMIAN W PRZEPISACH DOT. DOSTĘPU DO POLSKIEGO RYNKU PRACY
107/24 STRAŻ GRANICZNA – CUDZOZIEMCY W POLSCE. LEGALNY WJAZD, POBYT I ZATRUDNIENIE
108/24 INFORMACJA STAROSTY W RAMACH REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY. TRUDNE PRZYPADKI- OFERTY BEZ WYMAGAŃ ORAZ PRÓBY OUTSOURCINGU. POBYT I PRACA OBYWATELA UKRAINY W MYŚL SPECUSTAWY WOJENNEJ
109/24 KOMPETENCJE CYFROWE – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2024 ROKU – PRZEPROWADZENIE BADANIA ONLINE Z AUTOMATYCZNYM ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH
110/24 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.
111/24 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM W URZĘDZIE PRACY
112/24 WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH – PROFESJONALNE PORADNICTWO GRUPOWE
113/24 POŚREDNICTWO – WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI / PARTNERAMI RYNKU PRACY W 2024 R.
114/24 PROMOCJA I MARKETING CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
115/24 REALIZACJA OFERT – SELEKCJA I DOBÓR KANDYDATÓW. REALIZACJA KRAJOWYCH OFERT PRACY, SELEKCJE I DOBORY KANDYDATÓW
116/24 OPTYMALNE ŚWIADCZENIE USŁUG RYNKU PRACY I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ DORADCÓW KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO W 2024 ROKU- OBECNY STAN PRAWNY I PLANOWANE ZMIANY
117/24 KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ – STRATEGICZNYM KLIENTEM URZĘDU PRACY W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ W 2024 R.
118/24 ADEKWATNA I SYSTEMOWA OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO PRZEZ DORADCĘ KLIENTA W 2024 ROKU – WARSZTAT WZMACNIAJĄCY KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
119/24 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2024R.- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ
120/24 EKONOMIA SPOŁECZNA 2024r. – PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, INSTRUMENTY WSPRACIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I ŚRODKÓW PFRON
121/24 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W 2024 ROKU. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, FORMY WSPARCIA PRZYZNAWANE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – AKTUALNY STAN PRAWNY. NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE !
122/24 DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY.
123/24 PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2024 ROKU– KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ ZASAD ORGANIZACJI I MONITOROWANIA ZAWIERANYCH UMÓW
124/24 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2024 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW
125/24 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – OD WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY; DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY, ROZLICZANIE PODATKU VAT, POMOC DE MINIMIS
126/24 REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2024 ROKU, METODOLOGIA ROZLICZANIA REFUNDACJI MIESIĘCZNYCH i ZA CO-DRUGI MIESIĄC. ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTÓW.
127/24 STAŻE i BONY STAŻOWE W 2024 ROKU – REALIZACJA STAŻY i BONÓW STAŻOWYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY
128/24 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+
129/24 ZARZĄDZANIE URZĘDEM PRACY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY
130/24 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W 2024 R.
131/24 RODO W URZĘDZIE PRACY W 2024 ROKU ODNIESIENIU DO PRACOWNIKÓW, OSÓB ZAREJESTROWANYCH W UP, KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ UP
132/24 UMOWY W URZĘDZIE PRACY – PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA I ZABEZPIECZANIA UMÓW PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W 2024 R.
133/24 SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – OBIEG DOKUMENTÓW Z ZAKRESU REALIZACJI FUNDUSZU PRACY ORAZ WYDATKOWANIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW W URZĘDZIE PRACY W 2024 R.
134/24 PIT ZA 2023 ORAZ ROZLICZENIOWO – PODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY – PŁATNIKA NA ZAKOŃCZENIE 2023 ROKU ORAZ ZMIANY NA ROK 2024
135/24 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
136/24 RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FUNDUSZ PRACY W URZĘDACH PRACY W 2024 ROKU
137/24 ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ INNE CELE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
138/24 SKUTECZNA AKTYWIZACJA I ADAPTACJA KLIENTÓW DO ZMIAN PRZEZ POŚREDNIKA PRACY I DORADCĘ ZAWODOWEGO PUP
139/24 IPD NARZĘDZIEM W REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH POŚREDNIKA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO. WARSZTATY IPD
140/24 KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO W PRAKTYCE PUP
141/24 ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ URZĘDY PRACY W 2024 ROKU
142/24 SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO – WARSZTAT KOMPETENCJI W 2024 ROKU
143/24 PROFESJONALNY DORADCA ZAWODOWY PUP
144/24 SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
145/24 ELEMENTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA POŚREDNIKÓW PRACY/DORADCÓW DS. ZATRUDNIENIA PUP
146/24 WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY
147/24 TECHNIKI NEGOCJACJI DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY W OSIĄGANIU SUKCESU W PRACY Z KLIENTAMI I PRACODAWCAMI
148/24 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
149/24 KONTROLA ZEWNĘTRZNA / WIZYTY MONITORUJĄCE W 2024 ROKU PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY – PRAWO I PRAKTYKA
150/24 STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPARCIU O ORZECZNICTWO SĄDOWE
151/24 PFRON- AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY UDZIELANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON
152/24 ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK
153/24 DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA ORAZ ELEKTRONICZNE ZAŁATWIANIE SPRAW I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZEZ URZĘDY PRACY Z OBSZARU ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z WW. REGULACJI ZMIAN W KPA
154/24 PRAWO PRACY ORAZ INNE OBOWIĄZKI W PRACY KADROWCA UP
155/24 VADEMECUM KADROWE I FINANSOWE W URZĘDZIE PRACY
156/24 POWIATOWE RADY RYNKU PRACY – ZADANIA URZĘDÓW PRACY W FINANSOWYCH OBSZARACH DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEJ I POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W 2024 ROKU
157/24 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W 2024 ROKU
158/24 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2024 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
159/24 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
160/24 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
161/24 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE. UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW
162/24 PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY– WSPARCIEM W REALIZACJI ZAPISÓW USTAWY O PRMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACCH RYNKU PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONOWANIA PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (EPUAP) – CZĘŚĆ I
163/24 PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2024 ROKU WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNDUSZEM PRACY – CZĘŚĆ II
164/24ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2024 ROKU – WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) – CZĘŚĆ III
165/24 JOB -COACHING JAKO EFEKTYWNA METODA POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO W PUPOWOCZESNE NARZĘDZIE W PRACY Z KLIENTEM URZĘDU PRACY
166/24 TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR
167/24 OBSŁUGA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W URZĘDZIE
168/24 POMOC DE MINIMIS W DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2023/2831 Z DNIA 13 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS
169/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI –KURS NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
170/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ROZSZERZONY KURS DRUGIEGO STOPNIA
171/24 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH
172/24 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W ŚWIETLE USTAWY KPA WRAZ Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ: E-DORĘCZENIA/ E-PUAP/ PUE ZUS ORAZ PLATFORMY PRACA.GOV.PL
173/24 CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI – CYFROWE ROZWIĄZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (PODPIS ELEKTRONICZNY, PROFIL ZAUFANY, PLATFORMA EPUAP, E-DOWÓD)
174/24 SKUTKI DUŻEJ NOWELIZACJI EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ EGZEKUCJI SĄDOWEJ DLA URZĘDÓW PRACY I INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
175/24 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W PROJEKTACH NOWEJ PESPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027
176/24 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW FINANSOWANYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FINANSOWANIA FUNDUSZY EFS +, EFRR, FS, W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021 – 2027
177/24 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI
178/24 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PUP
179/24 ZASADY HORYZONTALNE W PROJEKTACH EFS+ PERSPEKTYWA 2021-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE
180/24 FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2024 ROKU FIRMACH I URZĘDACH – OBOWIĄZKI I SANKCJE
181/24 OBOWIĄZKI URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2019/1937 Z 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA PRACY, FINANSÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UE
182/24 INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW PUP I WUP
183/24 MOTYWOWANIE DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCI – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE/FIRMIE
184/24 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
185/24 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ
186/24 KONTROLA ZEWNĘTRZNA PROWADZONA PRZEZ PUP W ZAKRESIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS
187/24 PORADNICTWO GRUPOWE / BILANS KOMPETENCJI – INSPIRACJE DORADCY W PORADNICTWIE GRUPOWYM ORAZ BILANS KOMPETENCJI
188/24 PROJEKTY UNIJNE W URZĘDACH PRACY WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE I DOSKONALĄCE PRACOWNIKÓW PUP DO APLIKOWANIA O ŚRODKI W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027
189/24 ZMIANY W 2024 ROKU W USTAWIE O RYNKU PRACY I SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY W 2024 ROKU
190/24 PROGRAM PŁATNIK 2024 – NOWA MOŻLIWOŚĆ KOREKTY SKŁADEK do XII 2021 i od I 2022 ROKU ORAZ ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ Z ZUS
191/24 Wystąpienia publiczne i medialne pracownika firmy/instytucji/PUP