EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Urzędy Pracy
01UP. KFS W 2022 R. – NOWE PRIORYTETY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW PRZYJĘTE PRZEZ MINISTRA I RADĘ RYNKU PRACY- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ
02UP. PROCEDURA REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
03UP. TEST RYNKU PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM- INFORMACJA STAROSTY
04UP. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- OMÓWIENIE PRAWA I PROCEDUR W 2022 R.
05UP. STRAŻ GRANICZNA – CUDZOZIEMIEC – URZĄD PRACY – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W KONTEKŚCIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPISU OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ- JAKO ORGANU KONTROLUJĄCEGO PODMIOTY POWIERZAJĄCE PRACĘ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
06UP. INSTRUMENTY RYNKU PRACY – ZASADY ORGANIZACJI I MONOTORIWANIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
07UP. STAŻE ORAZ BONY W 2022- REALIZACJA STAŻY I BONÓW STAŻOWYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2022 ROKU
08UP. KONTROLA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ – PROCES KONTROLI POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PUP W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ
09UP. DOTACJA, REFUNDACJA KOSZTÓW 2022 – DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY
101/22 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE- NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY I POBYTU OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM RP, W SZCZEGÓLNOŚCI UCIEKINIERÓW Z UKRAINY. STAN NA 29.07.2022R.
102/22 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY OD 29.07.2022 R. OUTSORCING PRACOWNICZY A PRACA TYMCZASOWA
103/22 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ W OPARCIU O NOWELIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
104/22 SYTUACJA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELI UKRAINY) PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE A ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ – LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA W CZASIE STANU EPIDEMII COVID19 I WOJNIE NA UKRAINIE
105/22 PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
106/22 REJESTRACJI BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY, W TYM CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
107/22 STAŻE ORAZ BONY W 2022- REALIZACJA STAŻY I BONÓW STAŻOWYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2022 ROKU
108/22 WSPÓLNOTOWE PRAWO KONKURENCJI, W TYM POMOC DE MINIMIS, W INSTRUMENTACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
109/22 KFS W 2022 R. – NOWE PRIORYTETY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW PRZYJĘTE PRZEZ MINISTRA I RADĘ RYNKU PRACY- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ
10UP. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO RÓWNIEŻ NA ODLEGŁOŚĆ W 2022 ROKU- WARSZTAT DOSKONALĄCY DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
110/22 ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ URZĘDY PRACY W PRAKTYCE W 2022 ROKU
111/22 INSTRUMENTY RYNKU PRACY – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA) NOWOŚĆ: ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA W DPS LUB JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WRIPZ – ART. 57A USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY;
112/22 PROCEDURY REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2022 ROKU– Z UWZGLEDNIENIEM ZAGADNIEN ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM POMOCY DE MINIMIS ORAZ ZWROTU ŚRODKÓW NIENALEŻNIE WYKORZYSTANYCH
113/22 DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY
114/22 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W 2022 ROKU. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, FORMY WSPARCIA PRZYZNAWANE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ- OBECNY STAN PRAWNY
115/22 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
116/22 PFRON-URZĄD PRACY 2022 – OBSŁUGA SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY, POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
117/22 ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK – WEBINARIUM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2022 ROKU
118/22 ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ INNE CELE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
119/22 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDU PRACY W 2022 ROKU
11UP. SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
120/22 E-DORĘCZENIA – ZMIANY W KPA W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTORNICZNYCH
121/22 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
122/22 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W 2022 ROKU
123/22 WINDYKACJA PUP NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PRZYPISANYCH DO ZWROTU W 2022 ROKU
124/22 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2022 ROKU
125/22 KONTROLA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ – PROCES KONTROLI POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PUP W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ
126/22 KONTROLA ZEWNĘTRZNA / WIZYTY MONITORUJĄCE W 2022 ROKU PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY – PRAWO I PRAKTYKA
127/22 SELEKCJE I DOBORY KANDYDATÓW – SKUTECZNA REALIZACJA OFERT PRACY. DOBÓR KANDYDATÓW DO OFERTY PRACY W OPARCIU O PROCES „SELEKCJI ZŁOŻONEJ” OPROGRAMOWANIA SYRIUSZSTD
128/22 EFEKTYWNA REALIZACJA OFERT PRACY ORAZ NOWOCZESNYCH METOD REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU PANDEMII ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERENIE UKRAINY
129/22 DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO – WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ STRATEGICZNYM KLIENTEM URZĘDU PRACY , POZYSKIWANIE I REALIZACJA OFERT PRACY RÓWNIEŻ NA ODLEGŁOŚĆ W 2022 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
12UP. EFEKTYWNA REALIZACJA KRAJOWYCH OFERT PRACY KLUCZEM DO UTRZYMANIA DŁUGOTRWAŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W 2022 ROKU
130/22 DORADCA KLIENTA – PRAKTYK W ŚWIADCZENIU WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG RYNKU PRACY, TAKŻE KLIENTOM Z UKRAINY W 2022 ROKU – WARSZTAT DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
131/22 OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO PRZEZ DORADCĘ KLIENTA, RÓWNIEŻ ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM SIECI TELEINFORMATYCZNYCH W 2022 ROKU – SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
132/22 AKTYWIZACJA I ADAPTACJA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ DORADCĘ KLIENTA PUP W ODNIESIENIU DO ZMIAN ZACHODZĄCYCH NA RYNKU PRACY
133/22 PROFESJONALIZM W REALIZACJI USŁUG RYNKU PRACY. ROLA I ZADANIA POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO W PUP
134/22 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W 2022 ROKU – WARSZTATY IPD
135/22 ELEMENTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA POŚREDNIKÓW PRACY PUP
136/22 KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO/BRANŻOWEGO W PRAKTYCE PUP
137/22 SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
138/22 PROFESJONALIZM W PORADNICTWIE ZAWODOWYM PUP
139/22 SKUTECZNY POŚREDNIK / DORADCA KLIENTA – PROFESJONALNY SPECJALISTA WSPÓŁPRACUJĄCY Z PRACODAWCĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY- AKTUANY STAN PRAWNY
13UP. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W KREOWANIU ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUP
140/22 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
141/22 RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM 2021-2027
142/22 REALIZACJA ORAZ ZAŁOŻENIA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” W ASPEKCIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDÓW PRACY
143/22 ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
144/22 INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI KLIENTA TRUDNEGO/ROSZCZENIOWEGO
145/22 TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR
146/22 JOB -COACHING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE W PRACY Z KLIENTEM URZĘDU PRACY
147/22 TECHNIKI NEGOCJACJI DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU W OSIĄGANIU SUKCESU W PRACY Z KLIENTAMI I PRACODAWCAMI
148/22 URZĄD PRACY PRZYSZŁOŚCI – NOWA RZECZYWISTOŚĆ W ŚRODOWISKU PRACY SPOWODOWNA PRACĄ ZDALNA/HYBRYDOWĄ – JAK WYKORZYSTAĆ DOŚWIADCZENIA Z OKRESU PNDEMII DO WZROSTU KOMPETENCJI, JAKOSCI I WARTOŚCI URZĘDU/FIRMY
149/22 SPRAWNE ZARZĄDZANIE URZĘDEM PRACY
14UP. POMOC DE MINIMIS W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
150/22 ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKA URZĘDU PRACY (KIEROWNICTWA I PODWŁADNYCH) W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI ZAWODOWEJ – PODCZAS ORAZ PO ZAKOŃCZENIU RESTRYKCJI I OGRANICZEŃ SPOWODOWANYCH PANDEMIĄ COVID-19
151/22 RADY RYNKU PRACY W 2022 ROKU – AKTUALNE KOMPETENCJE I ZADANIA
152/22 ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2022 ROKU WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)– CZĘŚĆ 1
153/22 PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2022 ROKU WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNDUSZEM PRACY – CZĘŚĆ 2
154/22 ROLA I ZADANIA PRACOWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2022 ROKU– WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) ORAZ DYSPONOWANIA FUNUDSZEM PRACY – CZĘŚĆ 3
155/22 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W FIRMACH I INSTYTUCJACH W 2022 ROKU
156/22 PRACA ZDALNA – ZLECANIE, KIEROWANIE, TECHNIKI, NARZĘDIZIA – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W 2022 ROKU
157/22 RODO W URZĘDZIE PRACY W 2022 ROKU ODNIESIENIU DO PRACOWNIKÓW, OSÓB ZAREJESTROWANYCH W UP, KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ UP
158/22 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W PRAKTYCE
159/22 RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FUNDUSZ PRACY W URZĘDACH PRACY W 2022 ROKU
15UP. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI
160/22 REALIZACJA PROJEKTU PUP Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19
161/22 ROZLICZANIE PROJEKTU UE A COVID-19 – ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE SL2014 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19
162/22 KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW PUP Z UWZGLĘDNIENIEM WYPŁAT WPARCIA W RAMACH ART. 15 ZZB, 15 ZZC I 15 ZZE USTAWY COVIDOWEJ
163/22 DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI UDZIELONYCH WSPARĆ PRZEZ URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZ W OKRESIE PANDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19
164/22 WARSZTATY Z ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- KROK PO KROKU OMÓWIENIE PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA BAZIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I PRAKTYKI URZĘDÓW
165/22 SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO – PRAKTYCZNY WARSZTAT KOMPETENCJI W 2022 ROKU
166/22 OBSŁUGA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO – JAK SKUTECZNIE ZACHĘCAĆ PRACODAWCÓW DO DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM – WARSZTATY
167/22 OBYWATEL UKRAINY W URZĘDZIE PRACY. KROK PO KROKU, OD REJESTRACJI DO POŚREDNICTWA PRACY PRZY WSPARCIU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI UKRAINY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
168/22 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
169/22 PROJEKTY POZAKONKURSOWE PUP WSPÓŁFINANSOWANE ZE SRODKÓW EFS – REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027
16UP. KPA W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, A PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ I OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. PRAKTYKA, PROBLEMY INTERPRETACYJNE- AKTUALNY STAN PRAWNY
170/22 DOTACJA, REFUNDACJA – OD PODSTAW. DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – WNIOSEK, UMOWA, ROZLICZENIE, REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY
171/22 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.
172/22 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
173/22 UMOWY W URZĘDZIE PRACY – PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA I ZABEZPIECZANIA UMÓW PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW.
174/22 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY W 2022 ROKU
175/22 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI
176/22 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PUP
177/22 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE . UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW
178/22 NOWOCZESNE NARZĘDZIA PROMOCJI USŁUG RYNKU PRACY GWARANCJĄ SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ PUP
179/22 POŚREDNIK PRACY W ROLI DORADCY KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO I INDYWIDUALNEGO
17UP. PFRON-URZĄD PRACY 2022 – ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
180/22 POLSKI ŁAD – ZMIANY W 2022 ROKU W ZAKRESIE: WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW, SKŁADEK, PODATKÓW, OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK, INTERPRETACJA PRZEPISÓW
181/22 SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – OBIEG DOKUMENTÓW Z ZAKRESU REALIZACJI FUNDUSZU PRACY ORAZ WYDATKOWANIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW W URZĘDZIE PRACY -STAN PRAWNY 2022 R
182/22 KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH. DOŚWIADCZENIA PESPEKTYWY 2014-2020 – BAZĄ REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI I AUDYTU 2021- 2027. KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK
183/22 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, A ŚCISŁA WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ
184/22 KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ 2022-2023 ORAZ DOKUMENTACJI
18UP. KONTROLE ZEWNĘTRZNE/WIZYTY MONITORUJĄCE PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY W OKRESIE I WARUNKACH PANDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19 W 2022 ROKU
19UP. OBSŁUGA KLIENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
20UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
21UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
22UP. PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
23UP. PORADNICTWO GRUPOWE/BILANS KOMPETENCJI – INSPIRACJE DORADCY W PORADNICTWIE GRUPOWYM ORAZ BILANS KOMPETENCJI